سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سیستم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سیستم : اجرای طرح های جامـع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل، طراحی، تولید، استقرار، راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی برنرم افزار دربخش عمومی و دولت، وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,650
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
264
ارزش معاملات
10.7B
حجم معاملات
17.1M
خالص خرید حقوقی
2.6M
خرید حقوقی
14.9M
خرید حقیقی
2.3M
فروش حقیقی
4.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-276.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.5 9 17 -479 -0.16
6,220
-0.80
6,180
56,390 1,625 5 18.5 15.79 0.83 6 8.2B 13.1M 770.2K 12.7M 451.3K 1.2M -0
2 1401/07/04 1.1 11 10 -68 -0.16
6,230
-1.92
6,120
45,750 515 0.2 0.6 15.79 0.03 24 274.8M 450K 108.6K 108.6K 341.3K 450K -0
3 1401/07/02 0.8 7 9 -105 -0.48
6,240
-3.19
6,070
4,894 2,311 0.2 0.7 15.79 0.04 27 381M 625.4K 168.2K 172.6K 452.8K 621K -121M
4 1401/06/30 1.7 12 7 -143 0.00
6,270
0.48
6,300
860 2,000 0.2 0.6 15.79 0.04 35 403.6M 645.4K 227.8K 230.4K 415K 642.8K -0
5 1401/06/29 0.2 2 10 -398 0.00
6,270
0.64
6,310
373,894 11,701 0.2 0.7 15.79 0.04 97 414.4M 658K 635.5K 635.5K 22.5K 658K -0
6 1401/06/28 0.4 7 19 -390 -0.32
6,270
-1.11
6,220
5,000 1,174 0.4 0.8 15.8 0.07 53 724.4M 1.2M 622.5K 0.9M 238.8K 861.3K -155.3M
7 1401/06/27 0.9 5 6 -67 0.16
6,290
0.00
6,280
795 3,150 0.2 0.2 15.8 0.03 22 305.8M 481.7K 106.6K 106.6K 375.1K 481.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
15.4 % 0 -1 -1 4 5 1 16 2 -9 5 22
سابقه پول داغ نماد سیستم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سیستم 605 -3.51 0.75 7M 9.4M 3 1 40.3M 121M 0 1 0 121M -121M فروش 12:08:17 1401/07/02
2 سیستم 621 -1.27 0.4 7.3M 18.4M 0 1 0 155.3M 0 1 0 155.3M -155.3M فروش 11:51:52 1401/06/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک