سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سکرد

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سکرد : تولید سیمان و آهک
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,494
قیمت پایانی
-23
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
34.9
درصد خالص خرید حقوقی
66
ارزش معاملات
85.2B
حجم معاملات
110M
خالص خرید حقوقی
5.6M
خرید حقوقی
5.8M
خرید حقیقی
104M
فروش حقیقی
110M
برآیند پول داغ و گروهی
-12.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.5 17 31 -50 -0.28
7,160
-2.51
7,000
432,847 2,400 1.1 1.1 14.32 5.28 0 11.9B 16.6M 70K 70K 16.6M 16.6M -2.4B
2 1401/07/04 0.6 21 33 -503 -4.52
7,180
-3.99
7,220
23,981 21,260 1.7 1.8 14.32 7.84 3 17.7B 24.7M 700K 700K 24M 24.7M -4B
3 1401/07/02 0.2 5 27 -527 -4.81
7,520
-4.94
7,510
1,500 7,026,739 0.1 0.1 14.32 0.63 36 1.5B 2M 701.3K 701.3K 1.3M 2M -0
4 1401/06/30 0.9 17 20 73 0.77
7,900
-1.79
7,700
5,000 11,003 0.9 0.8 14.32 4.6 -1 11.5B 14.5M -92.3K 100.9K 14.4M 14.3M 650.1M
5 1401/06/29 0.5 16 33 -1,099 -4.74
7,840
-4.98
7,820
20,000 1,693,502 1.8 1.4 14.32 8.57 5 21.2B 27M 1.4M 1.4M 25.6M 27M -4.7B
6 1401/06/28 0.4 9 27 -1,177 -4.86
8,230
-4.97
8,220
1,000 3,930,964 0.7 0.5 14.32 3.46 13 9B 10.9M 1.4M 1.4M 9.5M 10.9M -503.1M
7 1401/06/27 0.4 14 33 -1,211 -4.42
8,650
-4.97
8,600
1,000 2,449,925 1 0.8 14.32 4.56 10 12.4B 14.4M 1.4M 1.4M 13M 14.4M -1.9B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
5.1 % -5 -9 -21 -38 -46 -40 23 15 -53 5 61
سابقه پول داغ نماد سکرد
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سکرد 700 -2.51 0.54 16.7M 30.8M 5 1 22.1M 110.5M 2 13 334M 217.4M -2.4B فروش 12:15:35 1401/07/06
2 سکرد 718 0 0.54 16.5M 30.7M 3 1 76.6M 229.8M 2 12 334M 225.7M -2.3B فروش 11:16:22 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک