سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سکارون

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سکارون : تولید و فروش سیمان
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-23
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0
درصد خالص خرید حقوقی
38
ارزش معاملات
317M
حجم معاملات
42.9K
خالص خرید حقوقی
3K
خرید حقوقی
3.0K
خرید حقیقی
39.9K
فروش حقیقی
42.9K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.3 3 8 0 0.00
75,900
-2.96
73,650
0 200,106 0 0.2 13.02 0 0 8.4M 1.1K -0 0 1.1K 1.1K -0
2 1401/07/11 0.5 2 5 0 0.00
75,900
-2.96
73,650
0 235,251 0 0.1 13.02 0 0 4.8M 650 -0 0 650 650 -0
3 1401/07/10 0.5 1 2 0 0.00
75,900
-2.96
73,650
0 307,334 0 0 13.02 0 0 2.2M 300 -0 0 300 300 -0
4 1401/07/09 1 22 22 0 -0.07
75,900
-2.96
73,700
0 188,002 0 0.4 13.02 0.01 0 22.2M 3K -0 0 3K 3K -0
5 1401/07/06 0.1 2 21 -8 -0.13
75,950
-2.96
73,800
0 93,334 0 0.8 13.02 0.02 18 42.1M 5.7K 1K 1K 4.7K 5.7K -0
6 1401/07/04 0.4 27 64 -8 -0.59
76,050
-2.94
74,250
0 205,144 0.1 11.8 13.02 0 4 193M 26K 1K 1K 25K 26K -0
7 1401/07/02 0.1 3 45 -8 -0.26
76,500
-4.95
72,900
0 148,358 0 1.8 0 0.02 16 44.7M 6.1K 1K 1K 5.1K 6.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7 % 0 0 -1 -4 32 53 47 2 -11 11 76
سابقه پول داغ نماد سکارون
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سکارون 8,380 2.89 1.26 24M 19.1M 1 4 102.9M 25.7M 3 0 101.5M 0 304.5M خرید 09:34:37 1401/06/19
2 سکارون 8,300 1.9 1.33 25.9M 19.5M 1 3 100.8M 33.6M 2 0 100.8M 0 201.6M خرید 09:25:32 1401/06/19
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک