سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سپید

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سپید : فعالیت های این شرکت عبارتست از مدیریت کل چرخه تولید گوشت مرغ شامل مزارع مرغ مادر، کارخانه جوجه کشی، مزارع پرورش مرغ گوشتی، کارخانه دان، کشتارگاه صنعتی، کارخانه قطعه بندی، فرآوری گوشت و درنهایت توزیع محصول نهایی می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-6,826
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2
درصد خالص خرید حقوقی
136
ارزش معاملات
26.2B
حجم معاملات
14.4M
خالص خرید حقوقی
3.8M
خرید حقوقی
5.3M
خرید حقیقی
9.1M
فروش حقیقی
12.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 2.6 7 3 -73 1.12
18,120
0.95
18,090
400 5,942 0.3 0.4 21.45 0.14 5 1.6B 882.9K 40.2K 79.4K 803.5K 843.8K -138.7M
2 1401/07/04 3.1 11 4 140 1.59
17,920
1.98
17,990
542 49,136 0.5 0.6 21.45 0 -6 2.5B 1.4M -78.2K 28.9K 1.4M 1.3M -0
3 1401/07/02 0.9 10 11 -3,531 -3.29
17,640
-2.96
17,700
29,007 18,983 1.4 2 0 0.61 51 6.9B 3.9M 2M 2M 1.9M 3.9M -808.9M
4 1401/06/30 1.2 8 7 -994 -1.25
18,240
-1.73
18,150
166,903 131 0.7 1 21.51 0.3 28 3.6B 2M 545.2K 738.6K 1.2M 1.8M -235.3M
5 1401/06/29 1.6 11 7 -1,483 -0.70
18,470
-1.29
18,360
51,470 259 0.8 1.4 21.52 0.36 34 4.3B 2.3M 802.8K 0.9M 1.4M 2.2M 196.4M
6 1401/06/28 3.5 12 3 -349 -1.01
18,600
-1.12
18,580
5,647 45,243 0.6 1 21.52 0.3 10 3.7B 2M 187.5K 721.6K 1.2M 1.4M -412.8M
7 1401/06/27 3.9 12 3 -536 -1.26
18,790
-1.94
18,660
12,791 1 0.6 1 21.53 0.31 14 3.7B 2M 285.5K 825.1K 1.2M 1.4M -366.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
26.3 % 3 -1 -5 -4 -8 -11 -3 -69 -72 0 0
سابقه پول داغ نماد سپید
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سپید 1,800 0.45 2.35 5.6M 2.4M 26 1 4.9M 138.7M 0 1 0 138.7M -138.7M فروش 10:09:18 1401/07/06
2 سپید 1,755 -3.78 0.88 9.9M 11.2M 1 1 17.6M 129.4M 0 6 125.1M 132.4M -808.9M فروش 10:19:49 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک