سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سپرمی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سپرمی : تولید ورقهای موجدار سیمانی - لوله های ابرسانی تحت فشار - آردواز
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
11
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
3.2B
حجم معاملات
831K
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
831K
فروش حقیقی
831K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.4 23 17 0 -0.39
38,750
0.90
39,250
192,667 4,370 82.4 28.3 21.44 9.35 0 2.7B 705.8K -0 0 705.8K 705.8K -0
2 1401/07/11 0.4 11 27 0 -0.89
38,900
-0.89
38,900
0 294,609 45.5 107.6 21.44 1.59 0 467.1M 120.1K -0 0 120.1K 120.1K -0
3 1401/07/10 0.3 2 6 0 -0.88
39,250
-0.88
39,250
0 499,816 1.2 3.2 21.44 0.04 0 12.8M 3.3K -0 0 3.3K 3.3K -0
4 1401/07/09 0.5 1 3 0 -1.00
39,600
-1.00
39,600
0 501,601 0.2 0.7 21.44 0.01 0 2.5M 632 -0 0 632 632 -0
5 1401/07/06 0.5 1 3 0 0.00
40,000
-1.00
39,600
0 608,452 0.1 0.7 21.44 0.01 0 2.5M 633 -0 0 633 633 -0
6 1401/07/04 0.5 1 1 0 0.00
40,000
-1.00
39,600
0 599,699 0 0.3 21.44 0 0 1.1M 278 -0 0 278 278 -0
7 1401/07/02 0.3 1 3 0 0.00
40,000
-1.00
39,600
0 616,656 0 1 21.44 0.01 0 3M 768 -0 0 768 768 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % -2 -3 -3 -4 5 19 101 293 -5 79 1
سابقه پول داغ نماد سپرمی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سپرمی 4,100 0.99 0.38 14.3M 37.8M 20 1 10M 199.6M 0 1 0 199.6M -199.6M فروش 12:00:49 1401/06/05
2 سپرمی 3,845 0.92 0.54 15.9M 29.4M 8 1 15.4M 122.8M 0 1 0 122.8M -122.8M فروش 12:03:50 1401/05/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک