سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سپاس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سپاس : Purpose of the fund, the fund-raising from investors and the formation of a portfolio of financial assets and the management of the basket. Due to the risk accepted by investors trying to be awarded the maximum possible efficiency. To achieve this objective the Fund in securities (stocks with different degree of risk, bonds, bank certificates of deposit, etc.), investment My¬Nmayd
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,063
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
294
ارزش معاملات
8.4B
حجم معاملات
8.3M
خالص خرید حقوقی
4M
خرید حقوقی
5.8M
خرید حقیقی
2.4M
فروش حقیقی
6.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.6 15 26 -189 0.04
10,125
0.06
10,127
19,787,940 9,974,358 0.1 0.2 0 0.03 65 289.3M 285.7K 186.4K 212.1K 73.7K 260.1K -0
2 1401/09/07 0.3 111 351 -2,378 0.05
10,120
0.05
10,120
16,950,550 9,300,621 2.1 4.6 100 0.38 62 3.9B 3.8M 2.4M 3M 770.8K 3.1M -0
3 1401/09/06 0.3 17 63 -12 0.06
10,115
0.07
10,116
19,799,954 9,812,217 0.3 0.5 100 0.05 2 503.4M 497.7K 12.3K 200K 297.7K 309.9K -0
4 1401/09/05 1 42 41 -161 0.17
10,109
0.19
10,111
255,400 9,939,036 0.7 1.4 100 0.12 13 1.2B 1.2M 159.1K 820K 410.6K 569.7K -0
5 1401/09/02 0.2 10 66 -350 0.04
10,092
0.05
10,093
17,479 9,998,950 0.2 0.5 100 0.05 75 465.2M 460.9K 346.6K 347.6K 113.3K 459.9K -0
6 1401/09/01 1.2 38 30 49 0.06
10,088
0.06
10,088
19,808,134 15,868 0.3 0.7 100 0.08 -6 759.1M 752.4K -48.2K 191.9K 560.6K 512.3K -0
7 1401/08/30 0.2 24 103 -1,022 0.06
10,082
0.06
10,082
18,986,271 10,030,000 0.5 1.2 100 0.12 83 1.2B 1.2M 1M 1M 214K 1.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
48.6 % 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 1
سابقه پول داغ نماد سپاس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد