سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهگمت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سهگمت : تولید سیمان، تاسیس شرکت های جدید،اکتشاف و بهره برداری از معادن مورد نیاز، انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی، تولیدی و بازرگانی و وارد شدن در معاملات سازمان بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,026
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
176
ارزش معاملات
3.4B
حجم معاملات
1.2M
خالص خرید حقوقی
369.7K
خرید حقوقی
399K
خرید حقیقی
836K
فروش حقیقی
1.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.3 9 27 -40 -0.83
27,330
-4.43
26,340
474 3,160 0.2 0.7 17.51 0.1 12 331.5M 124.8K 14.8K 14.8K 110K 124.8K -0
2 1401/07/11 1 17 17 -218 -0.58
27,560
-3.28
26,810
656 42 0.3 0.9 17.51 0.14 45 480.7M 176.5K 78.9K 86.7K 89.8K 168.7K -0
3 1401/07/10 0.9 5 6 -73 -0.14
27,720
-1.55
27,330
118 45,251 0.1 0.2 17.51 0.04 54 134.1M 49K 26.5K 26.5K 22.5K 49K -0
4 1401/07/09 0.9 32 37 -30 -0.72
27,760
-3.40
27,010
19,656 300 0.4 1.5 17.51 0.2 4 719M 260.9K 10.9K 10.9K 250K 260.9K -0
5 1401/07/06 3.1 17 6 28 0.14
27,960
2.08
28,500
1,239 4,260 0.1 0.3 17.51 0.04 -20 138.5M 48.8K -10K 0 48.8K 38.8K -0
6 1401/07/04 1.2 31 27 -527 0.79
27,920
1.08
28,000
10,000 200 0.7 2.1 17.51 0.3 49 1.1B 389K 188.9K 198.9K 190.1K 379K -0
7 1401/07/02 1 14 13 -165 -1.14
27,700
-4.00
26,900
2,000 12,203 0.3 1 17.51 0.15 32 504.2M 186K 59.7K 61K 124.9K 184.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
29.9 % -2 -2 -3 -6 -2 -6 10 10 -15 1 27
سابقه پول داغ نماد سهگمت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سهگمت 3,000 3.16 0.75 28.9M 38.6M 1 0 128.7M 0 6 0 202.8M 174.5M 1B خرید 11:55:48 1401/06/15
2 سهگمت 3,015 3.68 0.93 28.5M 30.6M 1 1 280.1M 174.5M 5 0 217.6M 174.5M 0.9B خرید 11:27:37 1401/06/15
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک