سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سنیر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سنیر : تولید و عرضه سیمان سفید
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,398
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
16
درصد خالص خرید حقوقی
77
ارزش معاملات
26.4B
حجم معاملات
8.6M
خالص خرید حقوقی
814.7K
خرید حقوقی
874K
خرید حقیقی
7.8M
فروش حقیقی
8.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-750.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.9 8 8 5 0.52
28,780
0.00
28,630
7,822 180 0.2 0.3 23.53 0.64 0 1B 346.1K -1.6K 0 346.1K 344.5K -100.2M
2 1401/07/04 0.5 11 23 -1,094 -4.47
28,630
-4.97
28,480
450 14,842 0.9 1.2 23.53 2.91 24 4.5B 1.6M 382K 382K 1.2M 1.6M -402M
3 1401/07/02 0.5 9 16 -1,103 -4.68
29,970
-4.99
29,870
450 739,929 0.4 0.4 23.53 1.38 49 2.2B 747.2K 368K 368K 379.2K 747.2K -0
4 1401/06/30 1 12 12 0 0.80
31,440
-0.99
30,880
431 6,518 0.5 0.5 23.53 1.64 0 2.8B 884.9K -0 0 884.9K 884.9K -0
5 1401/06/29 1.2 31 27 -136 0.35
31,190
0.77
31,320
2,374 539 1.3 1.4 23.53 4.43 2 7.5B 2.4M 43.6K 43.6K 2.4M 2.4M -412.7M
6 1401/06/28 1.2 20 16 -85 -0.13
31,080
-1.51
30,650
166 728 0.7 0.6 23.53 2.34 2 3.9B 1.3M 27.4K 27.4K 1.2M 1.3M 101.2M
7 1401/06/27 1.4 18 13 15 0.35
31,120
0.39
31,130
1,500 15,976 0.8 0.5 23.53 2.63 0 4.4B 1.4M -4.7K 52.9K 1.4M 1.4M 63.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
9.4 % -4 -8 -7 3 9 -4 9 -74 -79 15 82
سابقه پول داغ نماد سنیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سنیر 2,899 1.26 0.87 7.5M 8.6M 2 1 50.1M 100.2M 0 1 0 100.2M -100.2M فروش 10:40:21 1401/07/06
2 سنیر 2,848 -4.97 0.51 10.8M 21.1M 6 1 24.7M 148.1M 0 3 0 134M -402M فروش 12:03:19 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک