سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سمایه

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سمایه : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.5
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
1.9B
حجم معاملات
7.1M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
7.1M
فروش حقیقی
7.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/05/29 6.8 42 6 0 0.97
2,712
2.98
2,766
3,737,557 2,000 0.9 1.8 31.67 0.1 0 339.6M 1.2M -0 0 1.2M 1.2M -0
2 1401/05/26 8.8 47 5 0 0.52
2,686
2.99
2,752
3,309,267 2,000 0.5 0.7 31.67 0.05 0 188.7M 685.7K -0 0 685.7K 685.7K -0
3 1401/05/25 5.3 24 4 0 0.41
2,672
2.97
2,740
3,009,514 2,000 0.3 0.5 31.67 0.04 0 141.2M 515.3K -0 0 515.3K 515.3K -0
4 1401/05/24 3.4 35 10 0 0.72
2,661
2.99
2,721
2,416,597 2,000 0.6 0.7 31.67 0.07 0 248.1M 0.9M -0 0 0.9M 0.9M -0
5 1401/05/23 7.8 23 3 0 0.34
2,642
2.96
2,711
1,861,647 2,000 0.3 0.3 31.67 0.03 0 113.2M 417.4K -0 0 417.4K 417.4K -0
6 1401/05/22 2.6 14 5 0 0.69
2,633
2.98
2,693
1,133,715 2,000 0.5 0.6 31.67 0.07 0 234.4M 870.5K -0 0 870.5K 870.5K -0
7 1401/05/19 3.2 26 8 0 1.75
2,615
3.00
2,647
919,055 2,000 1.5 1.5 31.67 0.19 0 650M 2.5M -0 0 2.5M 2.5M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 2 3 6 -2 -14 -29 -29 -44 -63 5 91
سابقه پول داغ نماد سمایه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سمایه 252 -2.97 0.22 4.9M 22.3M 10 1 2.8M 189.1M 0 1 0 189.1M -189.1M فروش 10:14:34 1401/05/10
2 سمایه 275 -2.97 0.79 5.2M 6.6M 15 1 7.5M 112.5M 0 1 0 112.5M -112.5M فروش 12:26:21 1401/04/26
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک