سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سقاین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سقاین : تولید سیمان خاکستری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,960
قیمت پایانی
-13
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6
درصد خالص خرید حقوقی
280
ارزش معاملات
8.5B
حجم معاملات
1.8M
خالص خرید حقوقی
842.3K
خرید حقوقی
856K
خرید حقیقی
943K
فروش حقیقی
1.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 8 9 -58 0.22
45,400
0.02
45,310
320 1,720 0.2 0.3 11.94 0.25 17 344.6M 75.4K 12.9K 22.3K 53.1K 66K -0
2 1401/07/02 0.3 16 48 -1,939 -4.79
45,300
-4.98
45,210
82,377 8,467 1.7 2.6 11.94 1.97 73 2.7B 587.7K 428.1K 428.1K 159.6K 587.7K -0.9B
3 1401/06/30 0.5 6 12 -182 -0.69
47,580
-3.42
46,270
130 150 0.2 0.2 11.94 0.23 55 322.6M 69.4K 38.2K 38.2K 31.2K 69.4K -0
4 1401/06/29 0.7 13 19 -454 -1.32
47,910
-1.24
47,950
1,000 3,368 0.6 0.5 11.94 0.64 49 0.9B 192.1K 94.8K 94.8K 97.3K 192.1K -0
5 1401/06/28 0.7 11 17 -470 -0.74
48,550
-2.07
47,900
200 1,423 0.6 0.5 11.94 0.63 52 0.9B 186.9K 96.8K 96.8K 90.1K 186.9K -101M
6 1401/06/27 1.4 12 9 -12 -2.04
48,910
-2.48
48,690
3,600 1,604 0.5 0.4 11.94 0.59 1 847.5M 175.9K 2.4K 2.4K 173.5K 175.9K -0
7 1401/06/23 0.6 10 17 -844 -3.87
49,930
-4.68
49,510
997 6,311 1.6 1.2 11.94 1.71 33 2.6B 511.6K 169.1K 173.1K 338.5K 507.6K -832.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
46.8 % -5 -6 -8 9 12 11 -9 -26 -29 13 47
سابقه پول داغ نماد سقاین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سقاین 4,521 -4.98 0.27 14.3M 53.4M 1 2 278.7M 148.7M 2 2 278.7M 247.3M -0.9B خرید 12:19:15 1401/07/02
2 سقاین 4,521 -4.98 0.27 14.3M 53.4M 1 2 278.7M 148.7M 1 2 278.7M 296.6M -0.9B خرید 12:19:15 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک