سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سفاسی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سفاسی : تولید محصولات آزبست و سیمان
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
340
قیمت پایانی
18
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
18.2
درصد خالص خرید حقوقی
-27
ارزش معاملات
19.1B
حجم معاملات
55.9M
خالص خرید حقوقی
-1.1M
خرید حقوقی
647K
خرید حقیقی
55.3M
فروش حقیقی
54.2M
برآیند پول داغ و گروهی
2.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.5 33 22 -22 2.94
3,611
2.99
3,613
2,262,416 0 1.5 1.4 46.72 3.52 1 3.9B 10.8M 60K 60K 10.8M 10.8M 286.1M
2 1401/07/04 1.8 30 17 -70 2.45
3,508
2.98
3,526
12,940,181 0 2.6 2.8 46.72 5.29 1 5.7B 16.3M 199.4K 399.4K 15.9M 16.1M 527.2M
3 1401/07/02 9.3 58 6 0 1.51
3,424
2.99
3,474
9,080,238 0 0.2 0.2 46.72 0.49 0 521.6M 1.5M -0 0 1.5M 1.5M -0
4 1401/06/30 2.1 40 19 -34 2.99
3,373
2.99
3,373
7,312,914 0 2.6 1.9 46.72 4.86 1 5.1B 15M 100K 100K 14.9M 15M 1.5B
5 1401/06/29 3.2 30 10 0 2.99
3,275
2.99
3,275
7,130,717 6,600 0.6 0.5 46.72 1.16 0 1.2B 3.6M -0 0 3.6M 3.6M -0
6 1401/06/28 3.3 29 9 73 2.61
3,180
2.97
3,191
4,052,832 6,600 0.5 0.3 46.72 0.94 -8 0.9B 2.9M -230K 0 2.9M 2.7M -127.6M
7 1401/06/27 2.5 20 8 392 2.51
3,099
2.98
3,113
8,711,181 6,600 1 0.7 46.72 1.9 -22 1.8B 5.8M -1.3M 87.3K 5.8M 4.5M 137M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-2 % 5 7 19 43 47 29 14 -29 -32 5 89
سابقه پول داغ نماد سفاسی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سفاسی 361 2.96 2.03 26.1M 12.9M 1 14 143M 10.2M 2 0 143M 0 286.1M خرید 09:08:03 1401/07/06
2 سفاسی 361 2.96 2.03 26.1M 12.9M 1 14 143M 10.2M 1 0 143M 0 143M خرید 09:07:53 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک