سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سفارود

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سفارود : تولید ورق موجدار و لوله چهارگوش ساختمانی بدون آزبست
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,813
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.7
درصد خالص خرید حقوقی
473
ارزش معاملات
2.6B
حجم معاملات
3.1M
خالص خرید حقوقی
2.1M
خرید حقوقی
2.1M
خرید حقیقی
940K
فروش حقیقی
3.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.5 4 9 -169 -0.72
8,250
0.00
8,310
17,364 2,409 0.4 0.7 68.55 0.4 62 271M 330.1K 205K 205K 125.1K 330.1K -0
2 1401/07/11 0.7 7 9 -237 -0.60
8,310
-1.67
8,220
10,000 1,784 0.6 1 68.78 0.54 63 375M 451.9K 285.4K 285.4K 166.5K 451.9K -0
3 1401/07/10 0.2 4 16 -503 -1.88
8,360
-1.88
8,360
6,493 3,000 0.9 0.9 69.28 0.77 93 538.4M 644.1K 601.4K 601.4K 42.7K 644.1K -0
4 1401/07/09 0.4 4 12 -304 -1.16
8,520
-1.97
8,450
20,000 1,650 0.7 0.7 69.58 0.62 68 444.6M 522.5K 356.8K 356.8K 165.8K 522.5K -0
5 1401/07/06 0.4 6 14 -459 1.17
8,620
2.00
8,690
10 0 1 0.9 70.02 0.89 71 649.1M 752.9K 532.7K 532.7K 220.2K 752.9K -0
6 1401/07/04 0.5 3 5 -39 0.24
8,520
2.00
8,670
1,133 0 0.1 0.1 70.05 0.07 79 49.9M 57.6K 45.6K 45.6K 11.9K 57.6K -0
7 1401/06/30 0.4 4 10 -102 -0.70
8,500
-1.99
8,390
11,850 390 0.4 0.3 70.15 0.38 37 277.4M 328K 120K 120K 208K 328K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
69.5 % -3 -4 -4 -4 -2 22 22 -50 -49 35 49
سابقه پول داغ نماد سفارود
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سفارود 854 -1.95 0.24 19.9M 84M 0 1 0 512.4M 0 1 0 512.4M -512.4M فروش 10:51:34 1401/06/29
2 سفارود 854 1.91 0.73 12.3M 16.9M 0 1 0 236.5M 0 1 0 236.5M -236.5M فروش 10:22:38 1401/06/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک