سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سصوفی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سصوفی : تولید انواع سیمان
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,088
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.2
درصد خالص خرید حقوقی
165
ارزش معاملات
6.9B
حجم معاملات
3.8M
خالص خرید حقوقی
585.6K
خرید حقوقی
1.2M
خرید حقیقی
2.5M
فروش حقیقی
3.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-391.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.2 10 43 -272 0.44
18,160
0.17
18,110
10,864 530 1 1.3 28.97 0.22 21 1.3B 706.8K 150K 150K 556.8K 706.8K -171M
2 1401/07/04 0.4 7 16 -384 0.33
18,080
0.44
18,100
1,000 1,835 0.6 0.8 28.97 0.14 49 788M 434.4K 212.2K 219.1K 215.4K 427.6K -120.2M
3 1401/07/02 1.2 12 10 -227 -1.58
18,020
-4.97
17,400
300 155 0.5 0.6 28.97 0.11 35 643.3M 364.2K 125.9K 128.1K 236.1K 362K -0
4 1401/06/30 1.3 19 14 218 -2.71
18,310
-3.40
18,180
1,920 6,510 1 1.4 28.97 0.24 -16 1.4B 768.3K -119.1K 232.7K 535.6K 416.5K -0
5 1401/06/29 0.8 11 14 64 -2.94
18,820
-4.59
18,500
5,663 3,944 1.2 1.9 28.78 0.27 -4 1.6B 853.9K -33.8K 266.2K 587.7K 553.9K -100.8M
6 1401/06/28 0.6 9 15 -252 -0.36
19,390
-1.39
19,190
10,000 1,340 0.4 0.2 28.78 0.09 45 555.7M 288.2K 130.2K 130.2K 158K 288.2K -0
7 1401/06/27 1.3 13 10 -234 -0.10
19,460
-0.46
19,390
5,906 20,000 0.4 0.2 28.78 0.11 35 663M 341K 120.2K 120.2K 220.8K 341K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
15.6 % 1 -1 -7 -8 -10 -8 10 2 -19 4 33
سابقه پول داغ نماد سصوفی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سصوفی 1,815 0.39 0.35 9.1M 26.4M 1 1 80.2M 171M 0 1 0 171M -171M فروش 10:39:52 1401/07/06
2 سصوفی 1,821 1.05 0.39 6.8M 17.2M 1 1 10.9M 120.2M 0 1 0 120.2M -120.2M فروش 09:54:53 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک