سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سصفها

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سصفها : الف – موضوع اصلی عبارت است از : تاسیس کارخانجات تولید سیمان و مشتقات و صنایع جنبی وابسته به آن ، اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن ب - موضوع فرعی عبارت است از : مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و بانکها اعم از داخلی و خارجی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
4,222
قیمت پایانی
14
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
17
درصد خالص خرید حقوقی
-42
ارزش معاملات
41.1B
حجم معاملات
9.4M
خالص خرید حقوقی
-0.9M
خرید حقوقی
356K
خرید حقیقی
9.0M
فروش حقیقی
8.1M
برآیند پول داغ و گروهی
1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.1 43 39 1,863 4.88
47,310
4.99
47,360
152,315 10,671 3.2 2.2 11.07 4.88 -15 12.8B 2.7M -393.7K 203.3K 2.5M 2.1M 683.9M
2 1401/07/11 1.9 39 20 894 3.87
45,110
5.00
45,600
69,946 400 2.3 1.8 11.07 3.17 -11 7.9B 1.8M -198.1K 10K 1.7M 1.5M 537.9M
3 1401/07/10 1.1 27 24 1,399 3.95
43,430
3.35
43,180
50,000 49,000 3.3 3.6 11.07 4.03 -14 9.7B 2.2M -322.2K 97.8K 2.1M 1.8M 523.8M
4 1401/07/09 1.8 26 15 140 4.61
41,780
4.98
41,930
358,232 220 1 0.9 11.07 1.19 -5 2.8B 661K -33.5K 6.5K 654.5K 621K -234.7M
5 1401/07/06 1.7 20 12 40 4.50
39,940
5.00
40,130
439,043 200 0.5 0.4 11.07 0.64 -3 1.4B 353.1K -10K 0 353.1K 343.1K -122.3M
6 1401/07/04 0.7 16 22 -14 -3.95
38,220
-2.06
38,970
499 2,278 1.9 1.9 11.07 2.3 0 4.9B 1.3M 3.6K 13.6K 1.3M 1.3M -256M
7 1401/07/02 0.5 11 24 -99 -4.30
39,790
-4.98
39,510
0 501,775 0.6 0.7 11.07 0.75 6 1.7B 416.1K 25K 25K 391.1K 416.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-9.9 % 13 18 9 -2 -8 -29 28 -4 -32 13 74
سابقه پول داغ نماد سصفها
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سصفها 4,736 4.99 1.25 46.9M 37.5M 2 0 284.2M 0 7 6 177.3M 164.7M 683.9M خرید 10:30:52 1401/07/12
2 سصفها 4,736 4.99 1.25 50M 40.1M 2 1 237.2M 478.3M 6 6 160.9M 164.7M 115.6M فروش 10:04:19 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک