سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سشمال

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سشمال : تولید سیمان
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,254
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
347
ارزش معاملات
2.8B
حجم معاملات
3.5M
خالص خرید حقوقی
1.6M
خرید حقوقی
2.0M
خرید حقیقی
1.5M
فروش حقیقی
3.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.7 4 7 -231 -0.25
7,930
0.00
7,950
5,000 9,917 0.3 0.8 16.58 0.15 71 322.9M 410.3K 291.3K 291.3K 119K 410.3K -0
2 1401/07/11 0.3 2 8 -224 -0.25
7,950
-1.51
7,850
750 879 0.3 0.6 16.59 0.12 87 256.3M 325.3K 281.6K 281.6K 43.7K 325.3K -0
3 1401/07/10 0.5 2 5 -155 -0.25
7,970
-1.38
7,880
1,700 1,200 0.3 0.5 16.61 0.12 57 270.6M 342.8K 193.9K 285.1K 57.7K 251.6K -0
4 1401/07/09 2.9 23 8 -218 -0.50
7,990
-1.74
7,890
1,000 646 0.5 1.1 16.63 0.25 39 558.4M 705.4K 272.6K 389K 316.5K 589.1K -0
5 1401/07/06 0.6 6 10 -183 0.38
8,030
0.25
8,020
192 18,743 0.4 1 16.65 0.22 36 509.5M 630.6K 228.4K 311.8K 318.8K 547.2K -0
6 1401/07/04 1.1 7 7 -144 -0.37
8,000
0.25
8,050
1,000 4,598 0.4 0.9 16.66 0.25 26 558M 701.5K 180.2K 340.2K 361.3K 541.5K -0
7 1401/07/02 0.8 4 5 -99 -1.11
8,030
-4.31
7,770
20,135 688 0.2 0.5 16.67 0.14 31 308.6M 400K 123.1K 137.5K 262.5K 385.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
44.7 % -1 -1 -5 -14 2 -8 -7 -16 -43 1 24
سابقه پول داغ نماد سشمال
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سشمال 823 -3.06 0.87 8.8M 10.1M 121 106 8.8M 10.1M 0 1 8.8M 10.1M -3.3M فروش گروهی 12:22:22 1401/06/27
2 سشمال 850 -1.16 0.79 7M 8.9M 3 1 42.5M 127.5M 0 1 0 127.5M -127.5M فروش 11:48:35 1401/06/22
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک