سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سخند

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سخند : صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
33.4
درصد خالص خرید حقوقی
47
ارزش معاملات
620M
حجم معاملات
620K
خالص خرید حقوقی
-224
خرید حقوقی
257K
خرید حقیقی
363K
فروش حقیقی
363K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.7 12 7 41 0.00
10,021
-0.01
10,020
31,800 23,314 0.4 0.6 3.75 2.89 -75 54.1M 54K -40.5K 6.5K 47.5K 7K -0
2 1401/07/02 0.6 6 10 -30 0.09
10,021
0.05
10,017
500 12,000 0.6 0.9 3.74 4.81 33 90.1M 90K 30K 50K 40K 70K -0
3 1401/06/30 0.7 6 9 -39 0.02
10,012
0.00
10,010
1,800 9,800 0.4 0.7 3.74 3.39 61 63.5M 63.4K 38.8K 40K 23.4K 62.2K -0
4 1401/06/29 0.4 3 7 -27 0.16
10,010
0.08
10,002
2,616 1,000 0.3 0.5 3.74 2.94 49 54.8M 54.8K 26.7K 40K 14.8K 41.5K -0
5 1401/06/28 0.5 4 8 -18 0.09
9,995
0.04
9,990
1,000 27,566 0.5 0.6 3.73 4.09 23 75.9M 75.9K 17.5K 40K 35.9K 53.5K -0
6 1401/06/27 2.7 16 6 70 0.07
9,986
0.01
9,980
1,000 1,500 1.1 1 3.71 9.12 -42 168.4M 168.7K -70K 40K 128.7K 58.7K -0
7 1401/06/23 1.2 9 8 3 0.05
9,979
0.01
9,975
149,808 2,000 0.8 0.5 3.7 6.11 -2 112.8M 113K -2.8K 40K 73K 70.2K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0 % 0 0 1 0 0 -1 0 0 -2 1 1
سابقه پول داغ نماد سخند
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک