سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سخزر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سخزر : احداث کارخانه و تولید سیمان و صنایع وابسته آن .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,138
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.4
درصد خالص خرید حقوقی
309
ارزش معاملات
4.6B
حجم معاملات
2.0M
خالص خرید حقوقی
0.9M
خرید حقوقی
939K
خرید حقیقی
1.1M
فروش حقیقی
2.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.3 10 34 -623 0.87
23,120
2.14
23,410
2,246 9,441 1.3 0.9 16.33 0.37 88 715.2M 306.4K 269.5K 269.8K 36.6K 306.1K -0
2 1401/07/04 0.8 13 16 -516 0.61
22,920
1.05
23,020
996 3,699 1.5 1.3 16.38 0.42 66 789.3M 342.5K 224.9K 225.2K 117.3K 342.2K -0
3 1401/07/02 0.9 19 21 -593 -0.44
22,780
-1.22
22,600
5,000 9,551 2.1 1.8 16.43 0.52 61 1B 423.9K 260.5K 268.1K 155.8K 416.3K -0
4 1401/06/30 0.7 6 8 -133 0.31
22,880
1.71
23,200
450 2,000 0.5 0.4 16.43 0.13 55 243.9M 105K 58K 58K 47K 105K -0
5 1401/06/29 0.5 18 33 -193 -4.24
22,810
-4.20
22,820
4,000 19,556 3 2.1 16.34 0.67 15 1.2B 546.9K 84.6K 84.6K 462.3K 546.9K -0
6 1401/06/28 0.8 12 15 -67 -1.61
23,820
-3.30
23,410
2,000 2,500 1.3 0.6 16.31 0.28 12 526.1M 227.2K 28K 28K 199.2K 227.2K -0
7 1401/06/27 1.2 6 5 -13 -0.16
24,210
-1.24
23,950
2,966 18,790 0.2 0.1 16.31 0.05 12 103.4M 43.6K 5.3K 5.3K 38.3K 43.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
46.6 % 1 1 -5 -3 -11 -7 13 -13 -21 2 54
سابقه پول داغ نماد سخزر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سخزر 2,483 6.02 4.7 116.3M 24.7M 1 5 167.8M 33M 1 0 167.8M 0 167.8M خرید 09:12:03 1401/06/22
2 سخزر 2,259 -6.96 0.21 12.2M 56.8M 10 1 9.3M 1B 0 1 0 1B -1B فروش 10:51:06 1401/06/20
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک