سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سخاشح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
6,859
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.6
درصد خالص خرید حقوقی
-337
ارزش معاملات
19.3B
حجم معاملات
3.6M
خالص خرید حقوقی
-1.3M
خرید حقوقی
2.4M
خرید حقیقی
1.3M
فروش حقیقی
برآیند پول داغ و گروهی
6.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/02 0 402 0 6,427 -1.94
53,000
-1.94
53,000
0 0 14.7 134.5 0 3.51 -35 18.6B 3.5M -1.2M 2.3M 1.2M 0 6.2B
2 1401/06/30 0 11 0 235 -1.80
54,050
-1.89
54,000
95 456,604 0.2 2.5 0 0.04 -100 234.5M 43.4K -43.4K 0 43.4K 0 -0
3 1401/06/29 0 9 0 77 -1.73
55,040
-1.80
55,000
95 485,946 0.1 1 0 0.01 -100 77.4M 14.1K -14.1K 0 14.1K 0 -0
4 1401/06/28 0 12 0 58 -2.59
56,010
-2.61
56,000
500 487,600 0 0.1 0 0.01 -84 69.5M 12.4K -10.4K 2K 10.4K 0 -0
5 1401/06/27 0 6 0 62 7.46
57,500
7.46
57,500
100 439,238 0.2 0.3 0 0.06 -18 349.4M 60.8K -10.8K 50K 10.8K 0 -0
6 1401/06/23 0 0 0 0 0.00
53,510
-0.02
53,500
24,579 500,000 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
7 1401/06/22 0 0 0 0 0.00
53,510
-0.02
53,500
100 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-35.4 % -5 -8 -1 -1 -1 -1 3 3 -12 0 0
سابقه پول داغ نماد سخاشح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سخاشح 5,300 -1.94 0 397.5M 0 2 0 1B 0 3 0 1.5B 0 6.2B خرید 11:34:34 1401/07/02
2 سخاشح 5,300 -1.94 0 317.8M 0 1 0 2.7B 0 2 0 2.1B 0 4.2B خرید 11:34:19 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک