سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سبزوا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سبزوا : تولید سیمان خاکستری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,447
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.2
درصد خالص خرید حقوقی
34
ارزش معاملات
40.0B
حجم معاملات
115M
خالص خرید حقوقی
4.2M
خرید حقوقی
5.4M
خرید حقیقی
110M
فروش حقیقی
114M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.2 38 32 88 3.15
3,470
2.76
3,457
10,000 5,000 1.1 1.4 97.58 0.64 -1 8B 23M -253.1K 2.9K 23M 22.7M 101.3M
2 1401/07/02 1.1 12 11 -701 -3.89
3,364
-4.29
3,350
50,000 2,000 0.5 0.6 95.14 0.27 21 3.3B 9.9M 2.1M 2.5M 7.4M 9.5M 173.5M
3 1401/06/30 1.2 15 13 20 3.49
3,500
3.78
3,510
59,438 315,622 0.6 0.7 97.57 0.34 0 4.3B 12.4M -56K 125K 12.2M 12.2M 35M
4 1401/06/29 0.8 25 31 -399 -4.46
3,382
-0.59
3,519
23,510 1,500 1.7 3.1 97.57 0.98 3 12.2B 36M 1.2M 1.3M 34.7M 35.9M -1.2B
5 1401/06/28 0.8 10 13 19 -1.91
3,540
-3.93
3,467
1,500 81,880 0.5 0.8 97.57 0.28 -1 3.6B 10.3M -52.7K 125K 10.2M 10.1M -0
6 1401/06/27 1 16 16 -127 -2.33
3,610
-3.63
3,562
113,568 74,474 0.6 0.7 97.58 0.35 3 4.6B 12.8M 352.6K 352.6K 12.4M 12.8M -329.1M
7 1401/06/23 0.7 11 16 -346 -2.04
3,695
-3.71
3,632
10,000 24,741 0.5 0.5 97.58 0.29 9 3.9B 10.7M 0.9M 1M 9.7M 10.7M -320M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
3.6 % -1 -2 -9 0 14 2 97 -10 -23 2 44
سابقه پول داغ نماد سبزوا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سبزوا 356 5.83 1.46 20.6M 14.1M 1 3 101.3M 33.8M 1 0 101.3M 0 101.3M خرید 09:48:05 1401/07/04
2 سبزوا 345 -1.43 0.88 9.8M 11.2M 1 9 173.5M 18.9M 1 0 173.5M 0 173.5M خرید 10:51:37 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک