سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سبجنو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سبجنو : 1-احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان 2-خرید ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز 3-خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-202
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
141
ارزش معاملات
1.4B
حجم معاملات
402K
خالص خرید حقوقی
57.4K
خرید حقوقی
57.4K
خرید حقیقی
345K
فروش حقیقی
402K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.4 7 17 -3 -0.37
34,950
-0.31
34,970
10,933 9,996 0.7 1 9.63 0.16 2 204.3M 59.8K 1K 1K 58.8K 59.8K -0
2 1401/07/11 0.3 2 5 -68 -0.06
35,080
-0.54
34,910
15,346 207 0.3 0.4 9.63 0.07 74 91.5M 26.3K 19.3K 19.3K 7K 26.3K -0
3 1401/07/10 1.2 15 13 -58 -0.82
35,100
-0.76
35,120
45 150 1.5 3.6 9.65 0.37 12 480.9M 139.3K 16.4K 16.4K 122.9K 139.3K -0
4 1401/07/09 0.8 3 4 -11 -0.08
35,390
-0.90
35,100
8 3,830 0.2 0.5 9.65 0.05 15 71.3M 20.4K 3.1K 3.1K 17.4K 20.4K -0
5 1401/07/06 0.8 9 11 0 0.08
35,420
0.06
35,410
20,000 13,633 0.6 1.5 9.66 0.17 0 230.8M 64.8K -0 0 64.8K 64.8K -0
6 1401/07/04 1.5 12 8 -36 -0.06
35,390
0.00
35,410
2,800 155 0.5 1.3 9.66 0.14 19 185.2M 52.6K 10K 10K 42.5K 52.6K -0
7 1401/07/02 1.2 6 5 -27 -0.11
35,410
-1.69
34,850
7,123 2,216 0.3 0.8 9.66 0.1 19 136M 38.9K 7.6K 7.6K 31.3K 38.9K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
14.3 % -1 -1 -1 -2 -7 -12 -15 -11 -26 9 48
سابقه پول داغ نماد سبجنو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سبجنو 3,630 1.4 0.39 21.9M 56.6M 1 5 326.7M 65.3M 2 1 326.7M 237.5M 415.9M خرید 10:00:20 1401/06/15
2 سبجنو 3,630 1.4 0.39 21.9M 56.6M 1 5 326.7M 65.3M 1 1 326.7M 237.5M 89.2M خرید 10:00:20 1401/06/15
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک