سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سباقر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سباقر : تولید سیمان
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.7
درصد خالص خرید حقوقی
27
ارزش معاملات
2.8B
حجم معاملات
2.6M
خالص خرید حقوقی
3.3K
خرید حقوقی
320K
خرید حقیقی
2.2M
فروش حقیقی
2.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 3.5 21 6 187 1.48
10,940
2.88
11,090
9,000 33,651 1.1 1.7 61.15 0.14 -33 573.1M 518.2K -171.1K 35K 483.2K 312.1K -0
2 1401/07/04 1.3 17 13 28 0.09
10,780
0.37
10,810
19,794 1,869 0.8 1.2 61.15 0.11 -7 415.8M 385.5K -26.2K 13.8K 371.7K 345.5K -0
3 1401/07/02 1 10 11 -39 -1.01
10,770
-1.84
10,680
5,618 225 0.8 1.4 61.16 0.11 9 431.1M 405.7K 35.8K 37.1K 368.6K 404.4K -0
4 1401/06/30 0.9 5 6 -40 -0.18
10,880
-0.28
10,870
5,238 26,544 0.3 0.5 61.16 0.04 25 159.3M 147.6K 37K 40K 107.6K 144.6K -0
5 1401/06/29 0.9 8 10 -8 -0.37
10,900
-0.18
10,920
1,500 989 0.5 0.9 61.16 0.08 3 298.6M 276.5K 7.4K 30.6K 245.9K 253.3K -0
6 1401/06/28 1.2 12 10 -70 -0.64
10,940
-1.91
10,800
4,919 2,584 0.5 1.1 61.16 0.09 18 376.8M 348.1K 63.8K 78.4K 269.7K 333.6K -0
7 1401/06/27 0.5 9 17 -62 -0.99
11,010
-1.80
10,920
20,000 470 0.6 1.8 61.18 0.13 12 519.3M 476.1K 56.5K 85.1K 391K 447.5K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.1 % 2 1 -2 -5 -2 -15 -12 -43 -45 10 20
سابقه پول داغ نماد سباقر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سباقر 1,112 -2.97 0.42 14.3M 33.8M 0 1 0 133.4M 1 3 116.3M 141.3M -307.5M فروش 12:29:04 1401/06/16
2 سباقر 1,112 -2.97 0.44 13.2M 29.7M 1 2 116.3M 58.2M 1 2 116.3M 145.2M -174.1M خرید 12:24:50 1401/06/16
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک