سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سایرا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سایرا : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-315
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.2
درصد خالص خرید حقوقی
402
ارزش معاملات
489M
حجم معاملات
178K
خالص خرید حقوقی
113.9K
خرید حقوقی
121K
خرید حقیقی
56.7K
فروش حقیقی
171K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.6 5 3 0 -0.18
27,500
-1.63
27,100
360 610 0.1 0.6 32.56 0.09 0 38.1M 14.1K -0 0 14.1K 14.1K -0
2 1401/07/04 0.6 1 1 -1 0.00
27,550
-2.00
27,000
0 43,793 0 0.1 32.56 0.02 21 6.4M 2.4K 500 500 1.9K 2.4K -0
3 1401/07/02 0.1 1 11 -55 -0.18
27,550
-1.99
27,050
0 51,099 0.1 0.4 32.56 0.14 98 55.2M 20.4K 20K 20K 408 20.4K -0
4 1401/06/30 0.4 2 5 -41 -0.18
27,600
-1.99
27,100
0 428 0.1 0.4 32.56 0.11 96 42.5M 15.7K 15K 15K 700 15.7K -0
5 1401/06/29 0.4 3 7 -50 -0.36
27,650
-1.98
27,200
0 12,338 0.2 0.6 32.56 0.22 55 89.7M 32.8K 18K 18K 14.8K 32.8K -0
6 1401/06/28 0.5 3 6 -84 -0.18
27,750
-1.98
27,250
200 10,000 0.3 0.7 32.56 0.34 60 140.2M 50.9K 30.4K 37.8K 13.1K 43.5K -0
7 1401/06/27 0.7 4 5 -83 0.36
27,800
1.99
28,250
7,497 0 0.2 0.4 32.6 0.28 72 117.2M 41.7K 30K 30K 11.7K 41.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
64 % 0 0 -1 -8 -16 -18 -2 -26 -25 10 49
سابقه پول داغ نماد سایرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سایرا 2,945 1.55 0.23 13.7M 59.6M 3 1 38.3M 114.8M 0 2 0 118.7M -237.4M فروش 12:03:06 1401/06/05
2 سایرا 2,955 1.9 0.34 15.7M 46.5M 9 1 21.5M 122.5M 0 1 0 122.5M -122.5M فروش 11:09:50 1401/06/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک