سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سامان2

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
231B
حجم معاملات
667M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
652M
خرید حقیقی
15.0M
فروش حقیقی
15.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0 0 0 0 0.66
3,050
0.66
3,050
0 0 0 0 0 0 0 15.3B 50M -0 50M 0 0 -0
2 1401/06/28 1 4,992 4,992 0 0.12
3,320
0.12
3,320
0 0 0 0 0 0 0 5B 15M -0 0 15M 15M -0
3 1401/06/21 0 0 0 0 0.85
3,429
0.85
3,429
0 0 0 0 0 0 0 70.2B 204.8M -0 204.8M 0 0 -0
4 1401/06/13 0 0 0 0 -0.11
3,560
-0.11
3,560
0 0 0 0 0 0 0 10.3B 29M -0 29M 0 0 -0
5 1401/06/07 0 0 0 0 -1.28
3,710
-1.28
3,710
0 0 0 0 0 0 0 9.3B 25M -0 25M 0 0 -0
6 1401/05/25 0 0 0 0 1.76
3,580
1.76
3,580
0 0 0 0 0 0 0 107.4B 300M -0 300M 0 0 -0
7 1401/04/01 0 0 0 0 -2.38
3,120
-2.38
3,120
0 0 0 0 0 0 0 13.3B 42.8M -0 42.8M 0 0 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سابقه پول داغ نماد سامان2
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک