سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سامان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سامان : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-13,564
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
86
ارزش معاملات
65.4B
حجم معاملات
204M
خالص خرید حقوقی
42.2M
خرید حقوقی
74.2M
خرید حقیقی
130M
فروش حقیقی
172M
برآیند پول داغ و گروهی
-16B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 3.3 104 31 266 2.41
3,184
2.99
3,202
16,764,305 2,000 0.3 0.4 56.04 0.06 -7 3.8B 11.9M -834.2K 535.8K 11.3M 10.5M 439.5M
2 1401/07/04 0.9 17 19 -197 0.68
3,109
0.55
3,105
9,837 104,700 0.2 0.2 56.04 0.05 7 2.8B 8.9M 634.1K 1.8M 7.1M 7.7M -317.1M
3 1401/07/02 0.7 54 79 -4,944 -2.86
3,088
-2.99
3,084
0 80,921 1.5 1.9 56.04 0.3 27 18B 58.4M 16M 25.2M 33.2M 49.2M -6.7B
4 1401/06/30 0.7 34 51 -1,528 -2.39
3,179
-1.41
3,211
36,600 34,245 0.7 0.9 56.05 0.15 16 9.3B 29.3M 4.8M 11.4M 18M 22.8M -667M
5 1401/06/29 0.7 30 42 -392 -2.10
3,257
-2.98
3,228
6,150 2,300 0.5 0.8 56.05 0.12 5 7.5B 23.1M 1.2M 8.7M 14.5M 15.7M -2B
6 1401/06/28 1 36 35 204 0.33
3,327
-0.69
3,293
7,100 34,162 0.4 0.7 56.05 0.11 -3 6.8B 20.4M -612.7K 4.2M 16.2M 15.6M -356.6M
7 1401/06/27 0.5 44 97 -6,972 -2.44
3,316
-2.97
3,298
500,000 7,231 1.1 1.9 56.06 0.27 41 17.2B 51.8M 21M 22.4M 29.4M 50.4M -6.3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
20.7 % 3 0 -6 -15 3 2 23 -61 -63 5 10
سابقه پول داغ نماد سامان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سامان 320 2.99 1.9 82.2M 43.4M 6 1 208.1M 1.3B 3 1 191.1M 1.3B 439.5M فروش 10:07:51 1401/07/06
2 سامان 320 2.99 1.9 41.2M 21.6M 1 3 150.6M 42.2M 3 0 157.2M 0 471.5M خرید 09:34:08 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک