سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سارومح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,378
قیمت پایانی
-14
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.9
درصد خالص خرید حقوقی
-125
ارزش معاملات
2.7B
حجم معاملات
1.1M
خالص خرید حقوقی
-550K
خرید حقوقی
95.9K
خرید حقیقی
867K
فروش حقیقی
317K
برآیند پول داغ و گروهی
260M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0 40 0 1,131 -5.27
24,630
-5.38
24,600
0 0 1.3 9.3 0 3.43 -96 1.2B 479.2K -459.2K 20K 459.2K 0 260M
2 1401/07/02 0 0 0 0 -3.60
26,000
-3.60
26,000
500 75,000 0.1 0.2 0 0.18 0 65M 25K -0 25K 0 0 -0
3 1401/06/30 0 0 0 0 0.00
26,970
0.22
27,030
36,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
4 1401/06/29 0 0 0 0 0.00
26,970
0.22
27,030
500 100,000 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
5 1401/06/28 0 0 0 0 0.00
26,970
0.22
27,030
500 100,000 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
6 1401/04/14 2.4 13 5 0 -0.88
26,960
-0.63
27,030
11,444 723 0.5 0.9 0 0.01 0 630.4M 233.8K -0 0 144.4K 144.4K -0
7 1401/04/13 2.7 15 6 247 -4.26
27,200
-3.80
27,330
1,487 1,318 0.6 1 0 0.26 -29 854.7M 314.3K -90.8K 50.9K 263.4K 172.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-52.3 % -9 -9 -9 -9 -9 -12 -6 -6 -22 0 0
سابقه پول داغ نماد سارومح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سارومح 2,460 -5.38 0 31.9M 0 2 0 130M 0 1 0 130M 0 260M خرید 11:22:24 1401/07/04
2 سارومح 2,850 2.04 9.42 26.6M 2.8M 1 0 124.6M 0 3 0 178.3M 0 534.9M خرید 12:27:14 1401/04/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک