سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ساذری

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ساذری : تولید لوله و ورق الیاف سیمانی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.4
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
4.7B
حجم معاملات
8.1M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
8.1M
فروش حقیقی
8.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-372.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.6 8 15 0 1.60
5,730
1.95
5,750
1,000 99,000 0.9 0.7 38.62 1.11 0 562.2M 1M -0 0 1M 1M -0
2 1401/07/04 0.7 7 10 0 -0.53
5,640
0.71
5,710
9,788 27,394 0.7 0.6 38.62 0 0 406.8M 723.2K -0 0 723.2K 723.2K -0
3 1401/07/02 0.4 10 24 0 -2.74
5,670
-2.92
5,660
0 90,030 1.7 1.7 0 2.06 0 1B 1.8M -0 0 1.8M 1.8M -0
4 1401/06/30 0.8 9 11 0 -0.51
5,830
0.51
5,890
87 11,217 0.8 0.7 38.62 0.91 0 463.8M 797.2K -0 0 797.2K 797.2K -0
5 1401/06/29 0.4 9 25 0 -2.82
5,860
-2.99
5,850
0 116,711 2.5 2.2 38.62 2.68 0 1.4B 2.4M -0 0 2.4M 2.4M -180M
6 1401/06/28 0.3 5 18 0 -2.11
6,030
-2.92
5,980
0 304,699 1.1 0.9 38.62 1.2 0 635.1M 1.1M -0 0 1.1M 1.1M -192.9M
7 1401/06/27 1.1 5 5 0 -0.32
6,160
0.32
6,200
3,274 51,616 0.4 0.3 38.62 0.44 0 234.7M 383.1K -0 0 383.1K 383.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 1 -2 -7 -3 -12 -16 10 -32 -46 92 1
سابقه پول داغ نماد ساذری
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ساذری 585 -2.99 0.29 8M 27.6M 4 1 45M 180M 0 1 0 180M -180M فروش 09:53:05 1401/06/29
2 ساذری 598 -2.92 0.31 5.9M 19.1M 24 1 8M 192.9M 0 1 0 192.9M -192.9M فروش 11:41:19 1401/06/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک