سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سآبیک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سآبیک : فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 3 اساسنامه، عبارتست ازاحداث وتوسعــه وتجهیـز کارخانجات تولید سیمان وصنایع بتونی و بهره برداری وفروش محصولات آن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,789
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.7
درصد خالص خرید حقوقی
198
ارزش معاملات
20.6B
حجم معاملات
18.9M
خالص خرید حقوقی
5.3M
خرید حقوقی
5.6M
خرید حقیقی
13.3M
فروش حقیقی
18.6M
برآیند پول داغ و گروهی
404M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 4 5 1 -480 -0.64
10,810
-0.37
10,840
5,121 194 0.5 0.5 17.02 0.27 32 1.5B 1.4M 444.2K 444.2K 0.9M 1.4M -0
2 1401/07/11 4.8 6 1 -626 0.93
10,880
0.65
10,850
91,277 1,038 0.6 0.5 17.02 0.34 33 1.9B 1.7M 575.2K 575.2K 1.1M 1.7M -0
3 1401/07/10 3.7 9 2 -1,567 -0.74
10,780
-0.46
10,810
4,154 194 1.2 1.3 17.07 0.75 38 4.1B 3.8M 1.5M 1.5M 2.3M 3.8M 223.4M
4 1401/07/09 3.6 7 2 -869 -3.04
10,860
-3.84
10,770
500 57 1.1 1.2 17.08 0.65 24 3.5B 3.3M 799.8K 826.4K 2.4M 3.2M 217.3M
5 1401/07/06 3.3 6 2 -707 1.63
11,200
1.63
11,200
2,780 194 0.8 0.9 17.08 0.51 25 2.9B 2.6M 631.4K 730.6K 1.8M 2.5M -0
6 1401/07/04 3.8 7 2 -638 1.01
11,020
0.92
11,010
2,322 833 0.8 0.8 17.08 0.5 23 2.8B 2.5M 578.7K 738.7K 1.8M 2.4M -36.7M
7 1401/07/02 2.9 7 2 -902 -3.71
10,910
-4.32
10,840
2,907 194 1.1 1.3 17.08 0.72 23 4B 3.7M 826.6K 827K 2.8M 3.7M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
28.1 % 0 -3 -5 -6 -9 -18 -16 -16 -40 0 0
سابقه پول داغ نماد سآبیک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سآبیک 1,078 -0.74 1.82 13.9M 7.6M 1 3 223.4M 74.5M 1 0 223.4M 0 223.4M خرید 09:05:50 1401/07/10
2 سآبیک 1,079 -3.66 4.34 7.6M 1.8M 1 7 107.5M 15.4M 2 0 108.6M 0 217.3M خرید 12:12:34 1401/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک