سابقه روزانه و لحظه ای معاملات زملارد

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد زملارد : موضوع فعالیت شرکت ،کشاورزی و دامداری ، دامپروری و زراعی ، صنایع غدایی بطور کلی شرکت میتواند در تمام عملیات و معاملات مالی تجاری و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به انحاء مختلف یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-833
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.2
درصد خالص خرید حقوقی
86
ارزش معاملات
5.3B
حجم معاملات
5.0M
خالص خرید حقوقی
808.2K
خرید حقوقی
949K
خرید حقیقی
4.1M
فروش حقیقی
4.9M
برآیند پول داغ و گروهی
118.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 6.8 10 1 104 1.37
10,380
2.73
10,520
5,000 2,889 0.5 1.5 19.46 0.64 -10 1B 1M -100.6K 40.1K 1M 862.7K -0
2 1401/07/04 6.3 7 1 -49 0.10
10,240
0.29
10,260
2,006 1,507 0.3 1 19.47 0.42 7 674.3M 658.1K 47.4K 47.4K 610.6K 658.1K -0
3 1401/07/02 1.8 4 2 -757 -4.03
10,230
-4.97
10,130
0 50,608 0.6 1.1 19.71 0.73 65 1.2B 1.1M 740K 740K 405K 1.1M -0
4 1401/06/30 5 4 1 0 -1.11
10,660
-3.34
10,420
2,000 3,301 0.2 0.3 19.71 0.23 0 382.3M 369.1K -7 0 369.1K 369K -0
5 1401/06/29 5.3 3 1 -53 -0.74
10,780
-1.93
10,650
500 1,560 0.1 0.2 19.71 0.21 15 348.8M 330.5K 49.5K 49.5K 280.9K 330.5K -0
6 1401/06/28 4.6 6 1 -60 -1.99
10,860
-1.90
10,870
2,298 1,070 0.3 0.5 19.72 0.52 7 878M 819.1K 55.5K 55.5K 763.6K 819.1K 118.4M
7 1401/06/27 4.2 5 1 -18 -1.77
11,080
-4.17
10,810
4,608 11,265 0.3 0.4 19.73 0.45 2 774.9M 710.8K 16.3K 16.3K 694.5K 710.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
16 % 1 -3 -8 -14 4 -14 29 -60 -63 4 63
سابقه پول داغ نماد زملارد
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زملارد 1,073 -3.16 2.5 8.3M 3.3M 1 7 118.4M 16.9M 1 0 118.4M 0 118.4M خرید 09:19:50 1401/06/28
2 زملارد 1,122 -5 1.28 9.5M 7.5M 4 1 30M 159.6M 0 3 0 143.2M -572.7M فروش 10:35:18 1401/06/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک