سابقه روزانه و لحظه ای معاملات زماهان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد زماهان : تولید جوجه یکروزه گوشتی و پولت تخم گذار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-670
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.5
درصد خالص خرید حقوقی
130
ارزش معاملات
3.6B
حجم معاملات
5.4M
خالص خرید حقوقی
1M
خرید حقوقی
984K
خرید حقیقی
4.4M
فروش حقیقی
5.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.1 7 7 -3 0.15
6,620
0.30
6,630
46,503 110,154 0.5 1 19.2 0.33 1 480.9M 725.7K 4.7K 4.7K 721K 725.7K -0
2 1401/07/02 0.7 6 8 -28 -1.78
6,610
-2.97
6,530
9,000 1,395 0.5 0.9 19.2 0.34 6 471.5M 739.1K 42.8K 42.8K 696.3K 739.1K -0
3 1401/06/30 0.6 6 10 -226 -1.32
6,730
-1.76
6,700
71 307 0.6 1.1 19.2 0.44 35 626.7M 0.9M 335.4K 335.4K 611.9K 0.9M -0
4 1401/06/29 0.9 6 6 -63 -0.44
6,820
-1.90
6,720
5,205 25,144 0.3 0.5 19.2 0.2 21 293.1M 437.1K 91.8K 91.8K 345.3K 437.1K -0
5 1401/06/28 0.8 5 6 -197 -0.44
6,850
-0.87
6,820
1,000 10,000 0.4 0.7 19.2 0.32 41 474.4M 697.8K 287.1K 287.1K 410.8K 697.8K -0
6 1401/06/27 0.7 5 8 -112 -1.01
6,880
-2.30
6,790
2,000 11,493 0.4 0.8 19.2 0.38 20 555M 818.9K 162.3K 162.3K 656.6K 818.9K -0
7 1401/06/23 1.4 14 10 -42 -0.14
6,950
-0.14
6,950
4,000 732 0.5 1.1 19.2 0.49 6 737.4M 1.1M 60K 60K 1M 1.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
18.1 % -2 -3 -6 -8 -3 -11 -5 -36 -41 6 75
سابقه پول داغ نماد زماهان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زماهان 718 1.13 0.89 20.7M 23.1M 1 2 146.2M 73.1M 4 0 138.4M 0 553.6M خرید 11:32:19 1401/06/13
2 زماهان 717 0.99 0.86 18.6M 21.8M 1 2 173M 86.5M 3 0 135.8M 0 407.5M خرید 11:30:23 1401/06/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک