سابقه روزانه و لحظه ای معاملات زقیام

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد زقیام : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-173
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.5
درصد خالص خرید حقوقی
7
ارزش معاملات
15.5B
حجم معاملات
90.7M
خالص خرید حقوقی
1M
خرید حقوقی
1.3M
خرید حقیقی
89.4M
فروش حقیقی
90.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-556.7M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.4 17 12 0 5.14
1,697
6.94
1,726
8,189,720 200,000 1.5 1.7 20.27 1.42 0 3.4B 19.8M -0 0 19.8M 19.8M -222.7M
2 1401/07/11 0.9 11 12 -16 -1.71
1,614
-1.95
1,610
15,000 26,536 1.1 1.2 20.27 0.99 1 2.2B 13.8M 100K 100K 13.7M 13.8M 109.1M
3 1401/07/10 0.5 8 15 -104 -5.74
1,642
-4.48
1,664
19,000 124,283 1.6 2.1 20.27 1.37 3 3.2B 19.2M 632.5K 632.5K 18.6M 19.2M -123.3M
4 1401/07/09 0.4 9 23 -31 -5.43
1,742
-6.95
1,714
3,100 2,212,847 0.9 1.4 20.27 0.83 2 2B 11.6M 180K 180K 11.4M 11.6M -194.4M
5 1401/07/06 1 10 10 -3 2.56
1,842
3.51
1,859
18,758 10,000 0.5 0.7 20.27 0.48 0 1.2B 6.7M 15.1K 15.1K 6.6M 6.7M -0
6 1401/07/04 0.9 8 9 -37 1.76
1,796
3.68
1,830
517 19,888 0.7 0.8 20.27 0.61 2 1.5B 8.5M 204.9K 204.9K 8.3M 8.5M -0
7 1401/07/02 0.4 8 18 18 -5.41
1,765
-6.97
1,736
0 6,522,014 0.8 1.2 20.27 0.8 -1 2B 11.2M -100K 200K 11M 10.9M -125.3M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.1 % -3 -8 -11 -18 -13 -32 -17 -9 -46 2 81
سابقه پول داغ نماد زقیام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زقیام 173 6.94 1.29 15.6M 12.1M 4 1 27.8M 111.3M 0 2 0 111.3M -222.7M فروش 11:45:47 1401/07/12
2 زقیام 173 6.94 1.29 15.6M 12.1M 4 1 27.8M 111.3M 0 1 0 111.3M -111.3M فروش 11:45:47 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک