سابقه روزانه و لحظه ای معاملات زشگزا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد زشگزا : انجام کلیه امور مرتبط با فعالیتهای کشاورزی و زراعت ، باغبانی و باغداری ، دامپروری و دامداری و پرورش و نگهداری طیور، پرورش و نگهداری زنبور عسل ، پرورش و صید آبزیان حلال گوشت وانجام کلیه اموری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوعات فوق مرتبط باشد
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
745
قیمت پایانی
5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.1
درصد خالص خرید حقوقی
96
ارزش معاملات
13.6B
حجم معاملات
27.0M
خالص خرید حقوقی
-1.2M
خرید حقوقی
6.4M
خرید حقیقی
20.6M
فروش حقیقی
19.4M
برآیند پول داغ و گروهی
111.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.5 31 20 2,275 6.49
5,203
7.00
5,228
2,015,188 21,098 6.2 7.2 34.82 4.31 -30 7.5B 14.4M -4.4M 2.1M 12.3M 8M 111.6M
2 1401/07/11 1.1 7 7 0 0.23
4,886
-1.95
4,780
8,000 11,469 0.5 0.5 34.82 0.36 0 585.9M 1.2M -0 0 1.2M 1.2M -0
3 1401/07/10 0.6 6 9 -921 0.35
4,875
0.66
4,890
8,515 18,800 0.9 1.3 34.82 0.84 68 1.4B 2.8M 1.9M 2.1M 706K 2.6M -0
4 1401/07/09 0.6 5 9 -214 -1.54
4,858
-4.03
4,735
16,500 20,000 0.5 0.8 34.82 0.55 24 880M 1.8M 440.7K 801.3K 1M 1.5M -0
5 1401/07/06 1.7 14 8 147 1.98
4,934
2.91
4,979
12,028 17,485 0.5 0.9 34.82 0.58 -15 1B 1.9M -298.4K 299K 1.6M 1.3M -0
6 1401/07/04 1 10 9 -511 2.35
4,838
5.56
4,990
363 4,335 0.6 1.1 34.85 0.68 46 1.1B 2.3M 1.1M 1.1M 1.2M 2.3M -0
7 1401/07/02 0.6 8 12 -31 -4.89
4,727
-5.45
4,699
5,000 210,000 0.6 1.4 34.88 0.77 3 1.2B 2.6M 66.3K 80.2K 2.5M 2.6M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-4.5 % 7 5 5 -2 5 -3 1 -11 -32 1 55
سابقه پول داغ نماد زشگزا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زشگزا 523 7 1.26 26.3M 20.9M 2 1 156.2M 31.4K 6 6 145M 149.7M 111.6M خرید 12:29:49 1401/07/12
2 زشگزا 523 7 1.26 26.3M 20.9M 2 1 156.2M 31.4K 5 6 141.2M 149.7M -200.8M خرید 12:29:49 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک