سابقه روزانه و لحظه ای معاملات زرین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد زرین : stock fund
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-110
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.4
درصد خالص خرید حقوقی
114
ارزش معاملات
419M
حجم معاملات
356K
خالص خرید حقوقی
93.6K
خرید حقوقی
93.6K
خرید حقیقی
263K
فروش حقیقی
356K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.8 4 2 0 1.46
11,432
1.45
11,430
162 8,118 0.2 0.2 11.69 0 0 14.6M 12.8K -0 0 12.8K 12.8K -0
2 1401/07/02 0.4 2 3 0 -2.12
11,267
-2.50
11,223
4,471 6,511 0.2 0.2 0 0.05 0 13.6M 12.1K -0 0 12.1K 12.1K -0
3 1401/06/30 0.4 4 9 -35 -2.61
11,457
-2.92
11,420
149 58,916 0.9 1.2 11.83 0.27 47 74.5M 65K 30.4K 30.4K 34.7K 65K -0
4 1401/06/29 0.6 7 12 -14 -1.99
11,764
-2.21
11,738
1,063 1,000 1.8 3.7 11.84 0.54 9 149.7M 127.3K 11.9K 11.9K 115.3K 127.3K -0
5 1401/06/28 0.6 6 10 -62 -0.39
12,003
0.53
12,114
3,380 3,499 1.4 1.7 11.87 0.37 58 106.9M 89.1K 51.3K 51.3K 37.8K 89.1K -0
6 1401/06/27 1.3 4 3 0 -0.18
11,897
-0.71
11,833
690 2,000 0.3 0.2 11.88 0.09 0 25.3M 21.2K -0 0 21.2K 21.2K -0
7 1401/06/23 0.9 5 6 0 -0.39
11,918
-0.37
11,921
690 829 0.4 0.2 11.88 0.12 0 34.4M 28.9K -0 0 28.9K 28.9K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
26.3 % 0 -5 -4 -8 -8 -11 -12 -12 -19 3 3
سابقه پول داغ نماد زرین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک