سابقه روزانه و لحظه ای معاملات زاگرس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد زاگرس : عبارت است ازاحداث .راه اندازی .بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید .بازاریابی .فروش .صدور محصولات پتروشیمی .ذخیره وصادرات وتبدیل کننده مواد پتروشیمی وپتروشیمیایی وفرآورده های فرعی ومشتقا ت ذیربط آنها وکلیه فعالیتهای تولیدی .صنعتی بازرگانی .فنی ومهندسی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,535
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
5
ارزش معاملات
25.9B
حجم معاملات
2.6M
خالص خرید حقوقی
166.7K
خرید حقوقی
773K
خرید حقیقی
1.9M
فروش حقیقی
2.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.4 7 17 -555 0.00
96,100
-0.05
96,050
296 37,405 0.9 1 10.96 0.14 16 3.5B 369.2K 57.7K 161.2K 207.9K 265.7K -367.6M
2 1401/07/02 0.4 8 19 -2,663 -3.80
96,100
-4.10
95,800
320 19,526 1.5 1.9 10.96 0.23 45 5.9B 609.5K 277.1K 279.1K 330.4K 607.5K -1.8B
3 1401/06/30 0.9 11 12 227 -0.40
99,900
-0.60
99,700
90 10,000 0.6 0.9 10.96 0.11 -8 3B 295.4K -22.8K 66.3K 229.2K 206.4K -0
4 1401/06/29 1.2 15 13 579 0.20
100,300
0.00
100,100
99 200 0.5 0.9 10.96 0.11 -19 3B 301.2K -57.7K 34.8K 266.4K 208.7K 480.3M
5 1401/06/28 0.8 12 14 737 0.00
100,100
-0.10
100,000
200 200 0.5 0.7 10.96 0.11 -26 2.9B 286.6K -73.7K 27.2K 259.3K 185.7K 471.6M
6 1401/06/27 0.8 11 14 277 -0.79
100,100
-0.74
100,150
10,494 134 0.7 0.8 10.96 0.15 -7 3.9B 387.3K -27.7K 76.3K 311K 283.3K 437.2M
7 1401/06/23 0.8 12 16 -138 -0.15
100,900
0.54
101,600
149 2,564 0.7 0.8 10.96 0.14 4 3.8B 376.5K 13.7K 128.5K 248K 261.7K -328.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.3 % -4 -4 -5 -15 -2 -23 -48 -63 -72 1 3
سابقه پول داغ نماد زاگرس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زاگرس 9,615 0.05 0.47 7.9M 16.8M 0 1 0 240.4M 0 2 0 183.8M -367.6M فروش 11:11:31 1401/07/04
2 زاگرس 9,610 0 0.6 8.2M 13.8M 4 1 23.8M 127.3M 0 1 0 127.3M -127.3M فروش 10:16:55 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک