سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ریشمک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ریشمک : ایجاد، تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی و خدماتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-125
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.2
درصد خالص خرید حقوقی
6
ارزش معاملات
16.3B
حجم معاملات
9.3M
خالص خرید حقوقی
73K
خرید حقوقی
105K
خرید حقیقی
9.2M
فروش حقیقی
9.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1 12 12 23 2.99
17,920
2.82
17,890
500 5,000 0.5 0.6 59.29 0.47 -2 1.5B 831.5K -13K 2K 829.5K 816.5K -0
2 1401/07/04 0.9 11 12 7 2.59
17,400
1.47
17,210
2,000 76,903 0.5 0.6 59.29 0.48 0 1.5B 861.5K -4.2K 13.1K 848.4K 844.2K -0
3 1401/07/02 0.7 8 12 -94 -5.25
16,960
-5.53
16,910
301 955 0.6 0.8 59.31 0.69 5 2.1B 1.2M 55.2K 55.2K 1.2M 1.2M -0
4 1401/06/30 0.8 13 16 -27 2.87
17,900
2.99
17,920
2,096 195 0.7 0.9 59.31 0.85 1 2.7B 1.5M 15K 15K 1.5M 1.5M -113.2M
5 1401/06/29 0.9 18 22 0 -0.17
17,400
2.29
17,830
5,000 1 0.9 1.1 59.31 1.09 0 3.4B 1.9M -0 0 1.9M 1.9M -315.8M
6 1401/06/28 0.6 14 25 -26 -3.65
17,430
-3.81
17,400
535 16,366 0.8 1.3 59.32 1.11 1 3.4B 2M 15K 15K 2M 2M -508.9M
7 1401/06/27 0.9 11 12 -9 -0.17
18,090
-1.49
17,850
10,000 16,325 0.4 0.6 59.32 0.53 1 1.7B 0.9M 5K 5K 0.9M 0.9M -226.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.8 % 6 0 -1 -11 -2 -14 -10 -60 -64 4 67
سابقه پول داغ نماد ریشمک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ریشمک 1,807 3.85 0.99 11.6M 11.6M 2 1 56.6M 113.2M 0 1 0 113.2M -113.2M فروش 09:36:20 1401/06/30
2 ریشمک 1,717 -1.49 0.78 12.9M 16.6M 5 1 32.2M 160.8M 0 2 0 157.9M -315.8M فروش 11:28:20 1401/06/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک