سابقه روزانه و لحظه ای معاملات رکیش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد رکیش : ایجاد و اداره شبکه های گسترده رایانه ای ارائه خدمات پرداخت و ارائه خدمات مربوط با استفاده از انواع سیستمها و مکانیزمهای مرتبط از جمله خرید و فروش اجاره و پشتیبانی دستگاههای خودپرداز و پایانه فروش و ارائه خدمات پول گذاری و پول رسانی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری ...
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,205
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.7
درصد خالص خرید حقوقی
50
ارزش معاملات
6.4B
حجم معاملات
23.3M
خالص خرید حقوقی
4.5M
خرید حقوقی
5.7M
خرید حقیقی
17.6M
فروش حقیقی
22.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-116.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.3 9 7 10 -0.40
2,728
-1.42
2,700
2,500 10,000 0.3 0.6 8.89 0.25 -2 418.7M 1.6M -35K 23K 1.5M 1.5M -0
2 1401/07/11 0.6 6 10 -27 -0.87
2,739
-3.58
2,664
1,900 41,000 0.4 0.6 8.89 0.35 5 597.4M 2.2M 99.5K 330.3K 1.9M 2M -0
3 1401/07/10 0.9 7 7 -27 -0.65
2,763
-1.65
2,735
50,000 26,329 0.3 0.5 8.9 0.31 5 523.1M 1.9M 98.3K 313.2K 1.6M 1.7M -0
4 1401/07/09 1.2 10 8 -17 -0.43
2,781
-2.29
2,729
14 38 0.4 0.5 8.9 0.42 2 720.2M 2.6M 60K 282.6K 2.3M 2.4M -0
5 1401/07/06 1.3 12 10 80 2.87
2,793
3.28
2,804
12,398 10,000 0.6 0.7 8.9 0.55 -8 1B 3.4M -286.3K 0 3.4M 3.2M -0
6 1401/07/04 1.5 9 6 23 0.82
2,715
3.71
2,793
7,300 255,960 0.4 0.5 8.9 0.39 -3 670.9M 2.4M -83.6K 106.5K 2.3M 2.3M -0
7 1401/07/02 0.3 7 27 -1,246 -4.87
2,693
-4.98
2,690
0 2,527,525 1.5 2.3 8.9 1.46 51 2.4B 9.1M 4.6M 4.6M 4.5M 9.1M -116.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
19.3 % -2 -2 -4 -9 -6 -28 -42 -63 -64 3 60
سابقه پول داغ نماد رکیش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 رکیش 269 -4.98 0.32 7.7M 24.4M 8 1 14.5M 116.4M 0 1 0 116.4M -116.4M فروش 09:13:25 1401/07/02
2 رکیش 282 -4.99 0.44 8.6M 19.4M 16 1 20.8M 332.2M 0 1 0 332.2M -332.2M فروش 11:10:20 1401/06/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک