سابقه روزانه و لحظه ای معاملات رافزا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد رافزا : .....................
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-584
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.6
درصد خالص خرید حقوقی
150
ارزش معاملات
2.4B
حجم معاملات
509K
خالص خرید حقوقی
122.8K
خرید حقوقی
123K
خرید حقیقی
387K
فروش حقیقی
509K
برآیند پول داغ و گروهی
-150.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 9.8 4 0 0 0.11
46,600
-0.64
46,250
1,463 12 0.4 0.4 16.06 0.11 0 164.4M 35K -0 0 35K 35K -0
2 1401/07/04 4.9 5 1 -105 -0.75
46,550
-2.45
45,750
204 2 1.1 1.3 16.06 0.3 23 447.1M 97.7K 22.6K 22.6K 75.1K 97.7K -0
3 1401/07/02 5.8 5 1 -79 -1.05
46,900
-5.38
44,850
163 500 0.9 1 16.07 0.23 23 339.6M 75.1K 16.9K 16.9K 58.2K 75.1K -0
4 1401/06/30 6.2 3 0 -21 -0.42
47,400
-3.26
46,050
820 108 0.4 0.4 16.07 0.1 14 145.9M 31.8K 4.5K 4.5K 27.3K 31.8K -0
5 1401/06/29 3.4 6 2 -224 -1.75
47,600
-2.58
47,200
500 2,798 1.8 3 16.09 0.51 29 769.5M 164.3K 47K 47K 117.3K 164.3K -150.9M
6 1401/06/28 6.6 3 0 -72 -0.41
48,450
0.10
48,700
1,932 15,711 0.5 0.8 16.09 0.16 30 238.5M 50.2K 14.9K 14.9K 35.3K 50.2K -0
7 1401/06/27 8.4 4 1 -82 -0.41
48,650
-2.46
47,650
529 105 0.5 0.8 16.1 0.17 31 263.6M 55.1K 16.9K 16.9K 38.2K 55.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
24.1 % -1 -2 -5 -8 -13 -7 -6 -42 -46 57 46
سابقه پول داغ نماد رافزا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 رافزا 4,675 -3.51 4.67 7.1M 1.5M 2 1 75.5M 150.9M 0 1 0 150.9M -150.9M فروش 12:27:34 1401/06/29
2 رافزا 5,035 0.8 11.83 13.4M 1.1M 1 11 112M 10.2M 1 0 112M 0 112M خرید 12:19:36 1401/06/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک