سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دیران

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دیران : تأسیس هر قسم کارخانه یا موسسه برای تهیه و تولید، خرید و فروش و توزیع محصولات دارویی، انسانی و دامی،گیاهی و مکل های غذایی، رژیمی و دارویی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، کشاورزی،ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی، کیت های تشخیص طبی و مواد اولیه و بسته بندی مورد استفاده در صنایع فوق الذکر.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-140
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
7
درصد خالص خرید حقوقی
3
ارزش معاملات
34.3B
حجم معاملات
27.6M
خالص خرید حقوقی
110.7K
خرید حقوقی
605K
خرید حقیقی
27.0M
فروش حقیقی
27.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-5.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.3 27 21 137 4.25
12,760
4.58
12,800
2,884 45,069 1.7 2.8 0 1.85 -1 9.3B 7.3M -107.3K 0 7.3M 7.2M -0
2 1401/09/07 0.8 9 12 -8 -0.16
12,240
-0.16
12,240
100,000 120,059 0.3 0.4 44.77 0.4 0 1.9B 1.6M 6.8K 6.8K 1.6M 1.6M 122.5M
3 1401/09/06 0.7 14 21 -256 0.57
12,260
0.74
12,280
11,190 94,754 0.6 0.7 44.77 0.74 7 3.5B 2.9M 208.9K 208.9K 2.7M 2.9M -535.1M
4 1401/09/05 0.8 11 14 0 -0.89
12,190
-0.98
12,180
2,050 25,819 0.5 0.4 44.77 0.56 0 2.7B 2.2M -0 0 2.2M 2.2M -310.7M
5 1401/09/02 0.8 8 10 0 0.99
12,300
0.16
12,200
7,195 8,712 0.3 0.3 44.77 0.42 0 2B 1.6M -0 0 1.6M 1.6M 151.6M
6 1401/09/01 0.5 12 23 415 -2.17
12,180
-2.41
12,150
12,936 4,154 0.9 0.8 44.77 1.13 -8 5.4B 4.4M -341K 45.9K 4.4M 4.1M -1.7B
7 1401/08/30 0.4 12 32 -427 -3.79
12,450
-4.56
12,350
11,445 14,868 1.6 1.6 44.78 1.91 5 9.4B 7.5M 343.3K 343.3K 7.2M 7.5M -3.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.4 % 5 5 2 10 21 0 -31 -32 -46 1 71
سابقه پول داغ نماد دیران
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دیران 1,284 4.9 1.35 27.1M 20.1M 1 9 156.6M 17.4M 12 0 152.1M 0 1.8B خرید 12:08:23 1401/09/08
2 دیران 1,270 3.76 1.32 26.2M 19.8M 1 1 104.2M 99.1M 11 0 151.7M 0 1.7B خرید 11:42:36 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد