سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دی : قبول سپرده،صدور گواهی سپرده عام و خاص،ارائه چک و خدمات مرتبط،انجام عملیات بین بانکی،انجام عملیات اعتباری،ارایه انواع ابزار پرداخت،دریافت و پرداخت وجوه ارزی(وانتقال)،گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه،ارائه خدمات بانکی الکترونیک و...سایر خدمات مندرج در بند 3 اساسنامه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-8,925
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.9
درصد خالص خرید حقوقی
36
ارزش معاملات
150B
حجم معاملات
2.4B
خالص خرید حقوقی
141.8M
خرید حقوقی
214M
خرید حقیقی
2.2B
فروش حقیقی
2.3B
برآیند پول داغ و گروهی
-16.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.9 15 17 -5,821 4.62
634
4.95
636
22,338,860 51,704 1.8 1.5 91.56 0.41 18 31.9B 503.6M 91.8M 103.4M 400.2M 492M -3.1B
2 1401/07/04 0.8 8 11 -1,265 1.68
606
2.68
612
122,392 977,033 0.9 0.8 91.57 0.22 8 16.4B 270.4M 20.9M 23.8M 246.6M 267.5M 375.1M
3 1401/07/02 0.2 7 28 -453 -4.64
596
-4.96
594
600,000 28,940,765 0.9 0.8 91.58 0.21 3 15.6B 262.3M 7.6M 11.4M 250.9M 258.5M -3.6B
4 1401/06/30 0.8 10 12 -262 0.48
625
1.13
629
123,284 10,000 0.8 0.8 91.59 0.21 2 15.9B 254.4M 4.2M 11M 243.4M 247.6M 468.7M
5 1401/06/29 0.5 9 19 -221 -3.42
622
-3.11
624
128,757 168,483 1.4 1.7 91.59 0.37 1 28.4B 456.2M 3.6M 12.9M 443.3M 446.9M -3.8B
6 1401/06/28 0.5 8 17 -335 -2.57
644
-3.48
638
50,000 170,000 1.2 1.6 91.6 0.31 1 24.7B 383.5M 5.2M 11.2M 372.3M 377.5M -2.9B
7 1401/06/27 0.7 10 14 -568 -1.34
661
-1.49
660
51,417 977,580 0.8 1 91.63 0.21 3 17.3B 261.2M 8.6M 40.5M 220.7M 229.3M -4.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
5.9 % 6 1 -5 -12 -7 -21 -23 -41 -43 2 18
سابقه پول داغ نماد دی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دی 64 4.95 0.93 15.4M 16.5M 14 1 8.2M 178.1M 1 9 109.3M 137.6M -3.1B فروش 12:55:57 1401/07/06
2 دی 64 4.95 0.95 15.6M 16.5M 22 1 11.3M 248M 1 8 109.3M 135.7M -2.9B فروش 12:47:20 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک