سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دکیمی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دکیمی : تولید محصولات دارویی و شیمیایی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-634
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.7
درصد خالص خرید حقوقی
195
ارزش معاملات
2.4B
حجم معاملات
1.1M
خالص خرید حقوقی
288.9K
خرید حقوقی
297K
خرید حقیقی
827K
فروش حقیقی
1.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-129.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.7 6 9 -100 -0.46
21,570
-3.09
21,000
1,000 210 0.2 0.5 27.43 0.06 47 206.9M 98.6K 46.6K 46.6K 52K 98.6K -0
2 1401/07/11 0.5 4 8 -130 -0.60
21,670
-4.82
20,750
300 600 0.2 0.8 27.43 0.08 45 283.8M 134.1K 60.1K 66.8K 67.3K 127.4K -0
3 1401/07/10 1.3 11 9 -68 -0.41
21,800
-2.79
21,280
9,442 205 0.2 0.7 27.43 0.07 28 239.2M 111.9K 31.3K 31.3K 80.7K 111.9K -0
4 1401/07/09 0.9 14 17 -77 -1.66
21,890
-4.99
21,150
2,367 70,273 0.4 1.9 27.43 0.17 13 577.5M 270.7K 35K 35K 235.7K 270.7K -0
5 1401/07/06 0.5 11 21 -167 0.13
22,260
0.54
22,350
3,100 2,580 0.4 1.2 27.43 0.16 30 555.2M 248.8K 75K 75K 173.8K 248.8K -129.9M
6 1401/07/04 0.9 12 13 -66 -0.94
22,230
-0.18
22,400
7,179 758 0.3 1 27.43 0.12 16 408.9M 188.4K 29.5K 29.5K 158.8K 188.4K -0
7 1401/07/02 1.1 7 6 -26 -0.31
22,440
-3.82
21,650
550 230 0.1 0.3 27.43 0.04 16 155.4M 71K 11.4K 12.5K 58.5K 69.9K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
25.7 % -1 -3 -4 -14 3 6 41 -11 -16 1 36
سابقه پول داغ نماد دکیمی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دکیمی 2,220 -0.13 0.4 6.4M 16.1M 3 1 24.8M 129.9M 0 1 0 129.9M -129.9M فروش 11:55:05 1401/07/06
2 دکیمی 2,315 0.22 0.53 29.3M 55.4M 3 1 35.2M 105.9M 0 1 0 105.9M -105.9M فروش 12:19:37 1401/06/22
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک