سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دکپسول

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دکپسول : تولید و توزیع و صادرات انواع پوکه های کپسول داروئی- واردات و صادرات مواد اولیه داروئی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,399
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.1
درصد خالص خرید حقوقی
133
ارزش معاملات
6.1B
حجم معاملات
1.4M
خالص خرید حقوقی
324.4K
خرید حقوقی
333K
خرید حقیقی
1.1M
فروش حقیقی
1.4M
برآیند پول داغ و گروهی
152.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.7 14 8 -46 1.18
42,850
4.13
44,100
120 1,000 0.6 0.6 21.96 0.21 8 603.7M 138.5K 10.7K 16.9K 121.6K 132.4K -0
2 1401/07/04 1.5 10 7 0 0.36
42,350
1.66
42,900
646 1,519 0.3 0.3 21.96 0.11 0 307.5M 71.7K -0 0 71.7K 71.7K -0
3 1401/07/02 0.5 15 28 -550 -2.65
42,200
-1.27
42,800
784 1,873 1.5 2.2 21.96 0.59 34 1.6B 388.2K 130.3K 131.5K 256.6K 386.9K 152.9M
4 1401/06/30 0.6 9 15 -368 -1.25
43,350
-1.03
43,450
4,603 118 0.7 1.2 21.96 0.29 45 813.7M 189.5K 84.9K 85.1K 104.4K 189.3K -0
5 1401/06/29 0.9 19 22 -277 -1.24
43,900
-2.36
43,400
9,000 149 1.2 2.3 21.96 0.44 22 1.3B 291.1K 63.1K 64.1K 227K 290.1K -0
6 1401/06/28 0.9 17 20 -80 -1.00
44,450
-1.78
44,100
1,239 59,292 0.8 2.2 21.96 0.32 8 0.9B 213.2K 18K 18K 195.2K 213.2K -0
7 1401/06/27 1 9 9 -78 -0.22
44,900
-1.78
44,200
200 1,000 0.4 1 21.96 0.16 16 479.8M 107.4K 17.3K 17.7K 89.7K 107.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
23.2 % 2 -1 -5 -6 -6 0 23 28 -9 3 40
سابقه پول داغ نماد دکپسول
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دکپسول 4,270 -1.5 0.44 12.7M 28.9M 1 2 152.9M 74.3M 1 0 152.9M 0 152.9M خرید 11:08:03 1401/07/02
2 دکپسول 4,490 -0.33 1.03 13.7M 13.3M 3 1 52.1M 156.3M 0 1 0 156.3M -156.3M فروش 11:40:48 1401/06/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک