سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دلقما

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دلقما : ایجادوتاسیس کارخانجات ولابراتوارهایی به منظورتهیه و تولیدمواداولیه داروئی ساخت وبسته بندی انواع محصولات داروئی ،شیمیایی لوازم درمانی،بهداشتی،آرایشی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-71
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.3
درصد خالص خرید حقوقی
118
ارزش معاملات
5.9B
حجم معاملات
38.2M
خالص خرید حقوقی
575.7K
خرید حقوقی
6.8M
خرید حقیقی
31.3M
فروش حقیقی
31.9M
برآیند پول داغ و گروهی
98.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.4 21 15 699 4.66
1,572
4.99
1,577
132,858 22,424 4 5.8 16.07 1.78 -23 3B 19.2M -4.4M 1.4M 17.8M 13.4M 217.1M
2 1401/07/04 0.9 4 5 -46 0.07
1,502
-0.07
1,500
33,500 76,643 0.3 0.5 16.07 0 17 280.4M 1.9M 307.7K 307.7K 1.6M 1.9M -0
3 1401/07/02 0.4 5 14 -327 -3.41
1,501
-4.89
1,478
411,500 101,881 1.2 2.8 0 0.64 31 1B 6.9M 2.2M 2.4M 4.6M 6.7M -118.2M
4 1401/06/30 0.5 4 8 -75 -0.70
1,554
-2.24
1,530
65,374 29,428 0.3 0.8 16.08 0.2 22 330.8M 2.2M 479.6K 479.6K 1.7M 2.2M -0
5 1401/06/29 0.6 4 7 -206 -0.51
1,565
-2.10
1,540
382,921 40,953 0.6 1.2 16.08 0.32 38 536.6M 3.5M 1.3M 1.5M 1.9M 3.2M -0
6 1401/06/28 0.6 4 6 -93 -0.44
1,573
-2.34
1,543
3,325 32,856 0.3 0.7 16.08 0.2 27 342.4M 2.2M 593.9K 593.9K 1.6M 2.2M -0
7 1401/06/27 0.6 4 6 -23 -0.44
1,580
-2.77
1,543
10,000 5,000 0.4 0.5 16.09 0.21 6 356.7M 2.3M 145K 157.6K 2.1M 2.3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.5 % 5 1 -1 -10 0 -10 -6 -95 -96 8 58
سابقه پول داغ نماد دلقما
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دلقما 158 4.99 2.28 22.9M 10M 1 18 217.1M 12.1M 1 0 217.1M 0 217.1M خرید 09:52:05 1401/07/06
2 دلقما 148 -4.95 0.35 3.4M 9.8M 24 1 2.4M 118.2M 0 1 0 118.2M -118.2M فروش 10:47:45 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک