سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دقاضی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دقاضی : تولیده کننده انواع محلولهای تزریقی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-492
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.2
درصد خالص خرید حقوقی
292
ارزش معاملات
2.1B
حجم معاملات
1.5M
خالص خرید حقوقی
362.5K
خرید حقوقی
538K
خرید حقیقی
977K
فروش حقیقی
1.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.4 2 4 -24 -0.07
13,600
-2.13
13,320
687 2,862 0.1 0.1 7.44 0.02 57 41M 30.7K 17.5K 17.5K 13.1K 30.7K -0
2 1401/07/02 0.4 4 9 -269 -0.87
13,610
-2.99
13,320
0 2,450 0.7 1 7.44 0.19 80 329.1M 245.8K 197.7K 207.7K 38.1K 235.8K -0
3 1401/06/30 0.3 5 19 -278 -1.08
13,730
-2.95
13,470
400 69,415 0.8 1.3 7.44 0.22 71 381.9M 283.3K 202.3K 202.3K 81K 283.3K -0
4 1401/06/29 0.3 4 11 -118 -0.43
13,880
-2.58
13,580
500 1,421 0.4 0.7 7.44 0.11 61 189.9M 139.4K 85K 85K 54.4K 139.4K -0
5 1401/06/28 1.3 5 4 -3 -0.14
13,940
-1.72
13,720
15,194 5,800 0.2 0.3 7.44 0.05 3 82.8M 60.2K 1.8K 1.8K 58.4K 60.2K -0
6 1401/06/27 1.6 22 14 230 2.27
13,960
2.93
14,050
3,005 1,200 1.8 2.3 7.44 0.56 -23 1B 702.5K -164.7K 0 702.5K 537.8K -0
7 1401/06/23 1.2 5 4 -31 -0.07
13,650
1.02
13,800
202,000 3,634 0.1 0.1 7.44 0.04 43 71.6M 52.9K 22.8K 23.2K 29.7K 52.5K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
23.9 % -1 -2 -1 2 -47 -49 -44 -58 -61 3 56
سابقه پول داغ نماد دقاضی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دقاضی 1,342 2.99 2.58 20.7M 8M 1 15 144.9M 9.4M 1 0 144.9M 0 144.9M خرید 10:30:20 1401/06/02
2 دقاضی 1,343 -2.96 1.01 12.6M 12.5M 3 1 35.3M 105.9M 0 2 0 104M -208M فروش 12:10:34 1401/05/25
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک