سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دفارا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دفارا : تولید دارو
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-610
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
191
ارزش معاملات
2.3B
حجم معاملات
2.1M
خالص خرید حقوقی
572.7K
خرید حقوقی
584K
خرید حقیقی
1.6M
فروش حقیقی
2.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1 4 5 -85 -0.09
10,530
-2.09
10,320
50,000 13,230 0.3 0.5 17.48 0.06 47 179.1M 171.4K 80.4K 80.4K 91K 171.4K -0
2 1401/07/11 1.3 8 6 -50 -0.28
10,540
-3.50
10,200
1,000 1,929 0.4 0.7 17.48 0.08 20 245.5M 236.1K 47K 55.9K 180.2K 227.2K -0
3 1401/07/10 0.6 6 10 -82 -0.84
10,570
-3.85
10,250
918 5,000 0.6 0.9 17.48 0.11 25 325.1M 316.4K 77.6K 77.6K 238.9K 316.4K -0
4 1401/07/09 0.6 6 11 -199 -0.74
10,660
-3.35
10,380
700 30,017 0.7 1.1 17.48 0.14 47 414.9M 396.3K 186.6K 186.6K 209.7K 396.3K -0
5 1401/07/06 1 12 12 -116 0.00
10,740
-0.37
10,700
5,626 2,723 0.7 1.2 17.48 0.15 26 453.4M 421.5K 108.4K 109.4K 312.1K 420.5K -0
6 1401/07/04 0.7 12 16 -48 -0.37
10,740
-1.95
10,570
2,000 1,070 0.5 1.3 17.48 0.15 11 432.2M 406.6K 44.4K 44.4K 362.2K 406.6K -0
7 1401/07/02 1.3 7 5 -30 -0.37
10,780
-3.42
10,450
50,000 20,500 0.2 0.5 17.48 0.07 15 201.7M 191.9K 28.3K 29.9K 162K 190.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
26.8 % -1 -2 -3 -7 3 -7 -19 -40 -43 1 58
سابقه پول داغ نماد دفارا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دفارا 1,155 0.35 1.57 11.2M 7.1M 1 9 108.4M 8.6M 1 0 108.4M 0 108.4M خرید 12:25:19 1401/06/07
2 دفارا 1,169 1.92 0.75 10.3M 13.8M 1 1 41.2M 353.2M 0 1 0 353.2M -353.2M فروش 10:36:19 1401/06/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک