سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دسبحان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دسبحان : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از: انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد، ساخت محصولات داروئی، آرایشی، بهداشتی یا مواد شیمیائی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، واردات، فروش، پخش صادرات می باشد
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-672
قیمت پایانی
4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.6
درصد خالص خرید حقوقی
160
ارزش معاملات
5.4B
حجم معاملات
7.2M
خالص خرید حقوقی
0.9M
خرید حقوقی
1.4M
خرید حقیقی
5.8M
فروش حقیقی
6.7M
برآیند پول داغ و گروهی
157.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 3.1 28 9 144 2.26
7,680
3.60
7,780
109,932 771 1.5 1.4 11.31 0.53 -13 1.1B 1.5M -187.7K 22.7K 1.4M 1.2M 157.6M
2 1401/07/04 2 27 14 55 1.76
7,510
3.93
7,670
5,922 50,000 1.6 1.8 11.31 0.56 -5 1.2B 1.5M -73.7K 26.3K 1.5M 1.4M -0
3 1401/07/02 1.5 14 10 -251 -0.14
7,380
-0.27
7,370
18,432 10,000 1 1.4 11.31 0.34 36 691.4M 0.9M 339.9K 339.9K 597.5K 0.9M -0
4 1401/06/30 0.8 6 8 -231 -0.27
7,390
-2.43
7,230
3,000 37,292 0.5 0.7 11.32 0.18 63 364.6M 498K 312.7K 317.7K 180.3K 493K -0
5 1401/06/29 2 13 6 -37 0.00
7,410
1.35
7,510
35,116 10,000 0.7 0.9 11.32 0.23 8 462.9M 625.4K 50K 59K 566.4K 616.4K -0
6 1401/06/28 0.8 6 8 -1 1.23
7,410
2.19
7,480
2,000 4,557 1.7 1.5 11.32 0.54 0 1.1B 1.5M 2K 72K 1.4M 1.4M -0
7 1401/06/27 0.4 3 8 -351 -0.54
7,320
-2.85
7,150
1,000 5,994 0.8 0.7 11.32 0.25 71 491.2M 679.4K 479.8K 561.7K 117.7K 597.5K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
12.8 % 4 4 4 5 11 4 -2 -59 -61 1 28
سابقه پول داغ نماد دسبحان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دسبحان 788 4.93 3.35 30.3M 9M 1 28 157.6M 5.2M 1 0 157.6M 0 157.6M خرید 11:52:07 1401/07/06
2 دسبحان 655 -4.93 0.11 2.6M 24.6M 7 2 4.4M 156.7M 0 1 0 156.7M -313.4M فروش 10:08:35 1401/05/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک