سابقه روزانه و لحظه ای معاملات درازکح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
52,145
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
9.3
درصد خالص خرید حقوقی
-635
ارزش معاملات
60.2B
حجم معاملات
73.0M
خالص خرید حقوقی
-63.3M
خرید حقوقی
9.7M
خرید حقیقی
63.3M
فروش حقیقی
برآیند پول داغ و گروهی
34.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/08/10 0 14 0 1,198 7.67
8,840
9.99
9,030
0 0 0.7 0.2 0 0.36 -47 2.5B 2.9M -1.4M 1.5M 1.4M 0 -0
2 1401/08/09 0 157 0 47,916 -2.26
8,210
8.33
9,100
31,000 585,786 104.1 93.6 0 8.48 -88 54.7B 66.6M -58.4M 8.2M 58.4M 0 34.1B
3 1401/08/08 0 42 0 2,088 -2.44
8,400
-2.44
8,400
700 949,118 3.9 3.5 0 0.32 -100 2.1B 2.5M -2.5M 0 2.5M 0 642.6M
4 1401/08/07 0 28 0 418 -2.16
8,610
-2.50
8,580
7,000 234,532 0.9 1.1 0 0.06 -100 417.5M 485K -485K 0 485K 0 -0
5 1401/08/04 0 4 0 11 -1.12
8,800
-1.12
8,800
30,825 719,506 0 0 0 0 -100 11.4M 13K -13K 0 13K 0 -0
6 1401/08/03 0 17 0 238 -1.11
8,900
-1.11
8,900
4,000 732,506 0.3 0.2 0 0.03 -100 238.1M 267.5K -267.5K 0 267.5K 0 -0
7 1401/08/02 0 15 0 276 -1.10
9,000
-1.10
9,000
7,000 1,000,000 0.4 0.2 0 0.04 -100 275.8M 306.4K -306.4K 0 306.4K 0 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-86.7 % 3 -1 -6 -15 -17 -17 -17 -18 -20 0 0
سابقه پول داغ نماد درازکح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 درازکح 900 7.14 0 158.7M 0 1 0 113.1M 0 53 0 256.7M 0 34.1B خرید 11:37:37 1401/08/09
2 درازکح 900 7.14 0 158.9M 0 1 0 180M 0 52 0 257.7M 0 34B خرید 11:19:07 1401/08/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد