سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ددانا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ددانا : طبق ماده 2 اساسنامه ، ایجاد و تاسیس کارخانه ها و آزمایشگاههای تحقیق ، توسعه و تولید انواع مواد اولیه و فرآورده های دارویی ، بیوتکنولوژیک ، شیمیایی ، غذایی و مکملهای غذایی - دارویی ، آرایشی - بهداشتی ، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و طبیعی ، تشخیص طبی ، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و تجهیزات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,108
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.3
درصد خالص خرید حقوقی
58
ارزش معاملات
12.6B
حجم معاملات
5.5M
خالص خرید حقوقی
491.6K
خرید حقوقی
492K
خرید حقیقی
5.0M
فروش حقیقی
5.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-139.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 8.8 13 1 -67 0.90
22,500
2.24
22,800
4,000 5,000 0.6 0.8 7.03 0.31 6 1.2B 522.5K 29.6K 29.6K 492.9K 522.5K 144M
2 1401/07/11 7.2 12 2 -42 0.45
22,300
0.23
22,250
9,256 1,349 0.9 0.9 7.03 0.46 2 1.7B 778K 19K 19K 759K 778K -0
3 1401/07/10 5.8 9 1 -438 -2.20
22,200
-1.54
22,350
3,507 515 0.9 0.9 7.03 0.46 25 1.7B 779.2K 197.4K 197.4K 581.8K 779.1K -0
4 1401/07/09 3.6 6 2 -274 -4.42
22,700
-5.47
22,450
24,660 83 1 0.9 7.04 0.51 14 2B 865.6K 120.7K 120.7K 744.9K 865.6K -241.9M
5 1401/07/06 3.8 5 1 -18 2.37
23,750
2.37
23,750
784 2,903 0.6 0.5 7.04 0.29 2 1.2B 488.3K 7.6K 8.1K 480.2K 487.9K -0
6 1401/07/04 5.5 7 1 -40 1.31
23,200
1.75
23,300
1,133 386 0.6 0.5 7.04 0.31 3 1.2B 527.8K 17.4K 17.5K 510.3K 527.7K -0
7 1401/07/02 3 8 3 -229 -5.57
22,900
-6.39
22,700
3,395 3,605 1.7 1.6 7.04 0.93 6 3.6B 1.6M 99.9K 99.9K 1.5M 1.6M -41.3M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8.9 % -1 -5 -10 -17 -19 -28 -21 -21 -49 0 0
سابقه پول داغ نماد ددانا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ددانا 2,260 1.35 9.27 12.1M 1.3M 1 44 144M 3.3M 1 0 144M 0 144M خرید 12:12:52 1401/07/12
2 ددانا 2,235 -5.89 3.77 6.2M 1.7M 1 1 61.2M 121M 0 2 0 121M -241.9M فروش 12:18:20 1401/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک