سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دجابر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دجابر : تولید وفروش دارو، احداث وایجاد کارخانجات داروئی ، سرمایه گذاری درسایرشرکتها ، اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه واعطای نمایندگی درداخل وخارج از کشور.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,543
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
246
ارزش معاملات
4.4B
حجم معاملات
4.4M
خالص خرید حقوقی
1.5M
خرید حقوقی
2.1M
خرید حقیقی
2.4M
فروش حقیقی
3.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-100M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.5 6 14 -266 -0.40
9,900
-0.50
9,890
4,759 5,000 0.8 1 20.27 0.13 44 602.9M 612K 268.3K 268.3K 343.7K 612K -0
2 1401/07/02 0.5 5 9 -278 -0.80
9,940
-4.79
9,540
25,000 1,136 0.5 0.8 20.27 0.11 54 504.2M 515.5K 279.8K 282K 233.5K 513.3K -0
3 1401/06/30 0.3 4 13 -316 -0.69
10,020
-0.89
10,000
801 67,799 0.7 1.1 20.27 0.14 47 660M 664.7K 315.4K 506.8K 158K 473.4K -0
4 1401/06/29 1.1 8 8 -105 -0.88
10,090
-1.77
10,000
50,600 15,118 0.7 1.4 20.27 0.15 15 671.7M 672.9K 103.9K 313.9K 359K 462.9K -0
5 1401/06/28 0.5 7 14 -360 -0.88
10,180
-3.02
9,960
2,032 3,868 0.6 1.2 20.27 0.14 55 645.1M 640.6K 354K 354K 286.6K 640.6K -100M
6 1401/06/27 0.5 5 12 -163 -1.91
10,270
-4.49
10,000
39 3,950 0.7 1.3 20.27 0.16 22 717.6M 712.9K 158.3K 283.1K 429.7K 588K -0
7 1401/06/23 0.4 5 13 -55 -1.41
10,470
-2.92
10,310
1,500 2,859 0.6 1.2 20.27 0.13 9 631.4M 613.1K 52.8K 52.8K 560.3K 613.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
34.6 % -1 -3 -7 -16 -1 -7 13 -25 -38 2 83
سابقه پول داغ نماد دجابر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دجابر 1,000 -2.63 0.6 6.6M 11.1M 8 1 12.5M 100M 0 1 0 100M -100M فروش 11:21:08 1401/06/28
2 دجابر 1,179 -0.92 0.65 16.8M 25.8M 0 1 0 130.8M 0 2 0 138.6M -277.2M فروش 11:34:03 1401/06/14
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک