سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دتولید

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دتولید : تولید دارو و سایرفعالیتهای وابسته
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-552
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.8
درصد خالص خرید حقوقی
50
ارزش معاملات
5.8B
حجم معاملات
9.0M
خالص خرید حقوقی
888.7K
خرید حقوقی
981K
خرید حقیقی
8.0M
فروش حقیقی
8.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-466.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.3 7 6 22 3.14
6,240
4.46
6,320
52,666 8,002 0.5 0.7 38.61 0.3 -4 606.6M 1M -34.7K 6K 1M 0.9M -0
2 1401/07/02 0.5 6 12 -379 -6.06
6,050
-6.06
6,050
1,926 17,856 1.1 1.7 38.61 0.62 31 1.2B 2M 626K 634.9K 1.4M 2M -466.4M
3 1401/06/30 0.9 8 9 -64 -1.83
6,440
-2.29
6,410
10,000 78,389 0.6 0.8 38.61 0.38 8 801M 1.2M 99.7K 99.7K 1.1M 1.2M -0
4 1401/06/29 0.9 13 15 -76 -2.81
6,560
-2.37
6,590
27,348 1,830 1.1 1.4 38.61 0.63 6 1.3B 2.1M 116.4K 141K 1.9M 2M -0
5 1401/06/28 1.5 7 5 -1 0.45
6,750
-0.60
6,680
11,981 8,468 0.4 0.5 38.61 0.25 0 548.5M 813.2K 1.8K 1.8K 811.4K 813.2K -0
6 1401/06/27 1.4 9 7 -45 -0.88
6,720
-1.18
6,700
23,849 11,000 0.4 0.4 38.61 0.24 8 539.1M 802K 66.6K 84.6K 717.5K 784K -0
7 1401/06/23 0.7 6 8 -9 -0.15
6,780
0.15
6,800
3,215 35,421 0.5 0.6 38.61 0.33 1 734M 1.1M 13K 13K 1.1M 1.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
9.9 % -3 -8 -7 -12 -5 -18 2 -53 -55 1 65
سابقه پول داغ نماد دتولید
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دتولید 599 -6.99 0.49 5.7M 11.7M 0 1 0 226M 0 3 0 155.5M -466.4M فروش 12:19:58 1401/07/02
2 دتولید 601 -6.68 0.71 5.9M 8.2M 13 1 9.2M 120.2M 0 2 0 120.2M -240.4M فروش 12:15:30 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک