سابقه روزانه و لحظه ای معاملات داروح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,015
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.9
درصد خالص خرید حقوقی
-261
ارزش معاملات
2.8B
حجم معاملات
2.4M
خالص خرید حقوقی
-888.4K
خرید حقوقی
خرید حقیقی
2.4M
فروش حقیقی
1.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/06/06 2.3 10 4 0 1.73
11,790
-1.21
11,450
4,990 917 1.6 1.2 0 1.5 0 475.6M 403.4K -0 0 403.4K 403.4K -0
2 1401/06/05 2.9 9 3 192 2.39
11,590
3.62
11,730
5,447 1,171 1.3 1 0 1.23 -50 385.1M 332.1K -165.5K 0 332.1K 166.6K -0
3 1401/06/02 1.2 10 8 0 0.53
11,320
0.18
11,280
8,854 991 1.3 0.9 0 1.16 0 353.3M 312K -0 0 312K 312K -0
4 1401/06/01 5.1 20 4 331 -0.18
11,260
0.53
11,340
1,000 2,000 1.7 1.1 0 1.48 -74 449.7M 399.6K -293.9K 0 399.6K 105.7K -0
5 1401/05/31 1.5 16 11 115 -1.83
11,280
-2.18
11,240
4,396 2,497 1 0.6 0 0.8 -47 244M 216.2K -102.2K 0 216.2K 114K -0
6 1401/05/30 2.1 28 13 232 -0.78
11,490
-1.55
11,400
3,320 10,000 2 1.7 0 1.74 -43 537.8M 468.1K -201.6K 0 468.1K 266.5K -0
7 1401/05/29 4.7 26 6 145 -0.60
11,580
-0.52
11,590
6,844 146 1.1 1 0 1 -47 311.6M 269.1K -125.2K 0 269.1K 143.9K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-37 % 5 3 1 -2 -3 -10 -10 -10 -16 1 2
سابقه پول داغ نماد داروح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 داروح 1,209 -0.17 2.48 22.6M 9.1M 1 3 126.2M 42.1M 1 0 126.2M 0 126.2M خرید 12:30:34 1401/05/03
2 داروح 1,325 9.41 3.4 35.3M 10.4M 1 13 134.6M 10.4M 1 0 134.6M 0 134.6M خرید 09:04:50 1401/04/25
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک