سابقه روزانه و لحظه ای معاملات داراب

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد داراب : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.8
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
2.5B
حجم معاملات
29.4M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
29.4M
فروش حقیقی
29.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.5 3 7 0 -0.23
858
0.12
861
8,000 8,688 0.2 0.4 0 0.19 0 167.7M 2M -0 0 2M 2M -0
2 1401/09/07 0.7 4 6 0 0.00
860
-0.58
855
9,871 1,046 0.4 0.7 31.25 0.3 0 275.4M 3.2M -0 0 3.2M 3.2M -0
3 1401/09/06 1.3 6 5 0 0.23
860
1.63
872
302,000 66,711 0.6 0.8 31.25 0.41 0 381.2M 4.4M -0 0 4.4M 4.4M -0
4 1401/09/05 0.4 3 9 0 -0.46
858
-1.74
847
26,153 49,507 0.5 0.6 31.25 0.34 0 305.8M 3.6M -0 0 3.6M 3.6M -0
5 1401/09/02 0.7 4 6 0 -0.23
862
-0.12
863
48,673 143,183 0.5 0.7 31.25 0.37 0 341.6M 4M -0 0 4M 4M -0
6 1401/09/01 0.5 4 9 0 -1.71
864
-0.80
872
50,000 93,676 1.1 1.3 31.25 0.73 0 669.9M 7.8M -0 0 7.8M 7.8M -0
7 1401/08/30 0.8 5 6 0 -0.45
879
-1.70
868
24,000 10,000 0.6 0.7 31.25 0.42 0 388.3M 4.4M -0 0 4.4M 4.4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 0 -1 -4 -12 -19 -22 -11 -62 -60 1 95
سابقه پول داغ نماد داراب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 داراب 96 -2.92 0.56 7.2M 12.9M 11 1 11.4M 124.9M 0 1 0 124.9M -124.9M فروش 10:19:05 1401/07/26
2 داراب 107 -2.99 0.78 6.5M 8.3M 5 1 23.4M 116.8M 0 1 0 116.8M -116.8M فروش 11:50:38 1401/06/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد